สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ข้อมูลบริการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ ให้บริการแก่ท่าน  ตัวอย่างเช่น

        1) ข้อมูลชุดดินไทย - เป็นโปรแกรมคำแนะนำการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน สำหรับเกษตรกรที่ยังไม่มีการวิเคราะห์ดินในแปลงของตนเอง พัฒนาโดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้วยความร่วมมือระหว่าง กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร เริ่มดำเนินงานตั้งแต่เดือนมีนาคม 2551 และปรับปรุงเรื่อยมาเพื่อประโยชน์แก่เกษตรกรทั้งประเทศ
        2) คลังความรู้ - หมวดความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับเทคนิคด้านการปรับปรุงบำรุงดิน หรือ กฏ ระเบียบต่างๆ สำหรับเกษตรกร และบุคลากรภายในหน่วยงานในสังกัดที่สนใจ

โดยท่านสามารถเหลือกหมวดย่อยที่ท่านสนใจได้ทางด้านล่างนี้

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน