สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายบริหารทั่วไป
 - มีหน้าที่ดำเนินการจัดทำแผนและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานจัดทำทะเบียนวิจัย รวมทั้งรับผิดชอบด้าน ธุรการ ด้านการเงิน และพัสดุ

 

ลักษณะข้อมูลของฝ่ายบริหารทั่วไป
  1. ให้บริการข้อมูลด้านเอกสารเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ
  2. ให้ข้อมูลและสรุปผลเกี่ยวกับการเงิน บัญชี-พัสดุ
  3. การประสานงานเกี่ยวกับงานแผนงานและติดตามประเมินผล

 

วิสัยทัศน์ "สนับสนุน ประสานงาน บริการอย่างมีประสิทธิภาพ"  

ภารกิจของฝ่ายบริหารทั่วไป

งานธุรการ
 - มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณงานการเงินบัญชีและพัสดุงานจัดทำงบประมาณงาน ประสานงาน รวมทั้งงานธุรการทั่วไป

งานแผนงานและติดตามประเมินผล
 - มีหน้าที่จัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปีและติดตามผลการปฏิบัติงาน ของกลุ่มและโครงการต่างๆ จัดทำทะเบียนวิจัย และรวบรวมผลงานวิจัย
 
 

แนะนำผู้บริหาร

นายนครินทร์ ชมภู
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน