สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายบริหารทั่วไป

   - มีหน้าที่ดำเนินการจัดทำแผนและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานจัดทำทะเบียนวิจัย รวมทั้งรับผิดชอบด้าน ธุรการ ด้านการเงิน และพัสดุ

ลักษณะข้อมูลของฝ่ายบริหารทั่วไป
   1. ให้บริการข้อมูลด้านเอกสารเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ
   2. ให้ข้อมูลและสรุปผลเกี่ยวกับการเงิน บัญชี-พัสดุ
   3. การประสานงานเกี่ยวกับงานแผนงานและติดตามประเมินผล

วิสัยทัศน์
   "ประสานงานด้านบริการ พัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ"


ภารกิจของฝ่ายบริหารทั่วไป
งานธุรการ
   -มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณงานการเงินบัญชีและพัสดุงานจัดทำงบประมาณงาน ประสานงาน รวมทั้งงานธุรการทั่วไป

งานแผนงานและติดตามประเมินผล

   -มีหน้าที่จัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปีและติดตามผลการปฏิบัติงาน ของกลุ่มและโครงการต่างๆ จัดทำทะเบียนวิจัย และรวบรวมผลงานวิจัย

 

 

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน