สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

 
บทบาทและหน้าที่ของกลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่
 - มีหน้าที่รับผิดชอบ สำรวจและจัดทำแผนที่ระดับขอบเขตอย่างละเอียด ตลอดจนสำรวจหาข้อมูล และจัดทำแผนที่ ถือครองที่ดิน เพื่อนำไปใช้ ในการวางแผนการใช้ที่ดินในระดับไร่นา

ลักษณะข้อมูลของกลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่
 - ให้บริการข้อมูลแผนที่ภูมิประเทศและถือครองที่ดิน ทั้งในรูปเอกสารแผนที่ และในระบบ Digital  

วิสัยทัศน์ " จัดทำแผนที่ได้มาตรฐาน รวดเร็ว เพื่อวางแผนการใช้ที่ดินอย่างอย่างมีประสิทธิภาพ "  

ภารกิจของกลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่
  • ภารกิจหลัก
 - สำรวจและจัดทำแผนที่ ภูมิประเทศและสำมะโนที่ดิน
  • ภารกิจรอง
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ มีการแบ่งออกเป็น 3 งาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยแต่ละงานจะมีหน้าที่เหมือนกัน คือ รับผิดชอบสำรวจและจัดทำแผนที่ระดับขอบเขตอย่างละเอียดตลอดจนสำรวจหาข้อมูล และ จัดทำแผนที่ ถือครองที่ดิน เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการใช้ที่ดินในระดับไร่นา  
ภาพการสำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศไทยโดยใช้กล้องประมวลผล (Total Station)
ภาพการดำเนินงาน
ภาพการดำเนินงาน ภาพการดำเนินงาน ภาพการดำเนินงาน

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน