สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

 
บทบาทและหน้าที่ของกลุ่มวิเคราะห์ดิน

 - วิเคราะห์ดิน น้ำ พืช และประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน ให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ ภายในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ตลอดจนส่วนราชการอื่น ๆ เกษตรกร และเอกชนที่ขอรับบริการ  

วิเคราะห์ดินเคลื่อนที่
 - ข้อมูลการบริการวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่ เป็นบริการวิเคราะห์ดินทั่วไปของเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อให้ข้อมูล ลักษณะดินและการปรับปรุงดิน โดยออกหน่วยบริการวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่ ซึ่งต้องใช้เวลา ในการปฏิบัติงานจนถึงรายงานผลการวิเคราะห์ ภายใน 1 วัน   

วิสัยทัศน์
" วิเคราะห์ดินเพิ่มคุณค่า รู้รักษาทรัพยากรดิน "   

ภารกิจของกลุ่มกลุ่มวิเคราะห์ดิน
  • ภารกิจหลัก
 - แนะนำระดับไร่นาโดยหน่วยวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่
  • ภารกิจรอง
 - วิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ ( เฉพาะ pH , EC )
 - วิเคราะห์ตัวอย่างวัสดุปรับปรุงดิน ( ปูนมาร์ล , ปุ๋ยหมัก )

 

แนะนำผู้บริหาร

นายนครินทร์ ชมภู
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน