สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


บทบาทและหน้าที่ของกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
 - มีหน้าที่รับผิดชอบด้านวิชาการโดยเน้นการทดสอบเทคโนโลยีเป็นหลักศึกษาวิจัยทดสอบและ สาธิตการพัฒนาที่ดิน ให้คำแนะนำปรึกษาทางวิชาการแก่หน่วยปฏิบัติงาน (สถานีพัฒนาที่ดิน) และร่วมกับส่วนกลางทำการจัดอบรม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และจัดนิทรรศการ

ลักษณะข้อมูลของกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
  1. ข้อมูลงานวิจัยทดสอบสาธิตเพื่อเป็นรูปแบบ การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ของเกษตรกร
  2. ข้อมูลแนะนำด้านการปรับปรุงบำรุงดินและจัดทำแปลงสาธิตในโครงการหมู่บ้านพัฒนาที่ดินและโครงการต่างๆ
  3. ข้อมูลทางวิชาการเพื่อใช้ประกอบการบรรยายในการฝึกอบรมหมอดินอาสา ผู้นำเกษตรกร และปลัด อบต.
  4. เอกสารเผยแพร่ แผ่นพับ และโปสเตอร์ เพื่อใช้แจกจ่ายให้แก่ผู้มาขอรับบริการ

วิสัยทัศน์
" ศึกษา วิจัย ทดสอบการพัฒนาที่ดิน เพื่อพัฒนาการเกษตร อย่างยั่งยืน "

ภารกิจของกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
ภารกิจหลัก
 -
ศึกษา วิจัย ทดสอบการพัฒนาที่ดินเพื่อการปรับใช้ในพื้นที่

ภารกิจรอง
 -
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน ปฏิบัติงานร่วมกับหรือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง และเกษตรกร

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน