สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1หน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน
- สำรวจจำแนกดินอย่างละเอียด
- สำรวจสภาพการใช้ประโยนช์ที่ดิน
- วิเคราะห์ข้อมูลสภาวะเศรษฐกิจและสังคม
- วางแผนการใช้ที่ดินในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
- ร่วมจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรที่ดินระดับตำบล
- จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานในพื้นที่ ตลอดจนวิเคราะห์ สนับสนุน ผลิต และให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดิน
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานบริการของกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน
  1. บริการแผนที่ดิน แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน แผนที่แผนการใช้ที่ดินทั้งในรูปเอกสารแผนที่ และ Digital
  2. บริการข้อมูลดิน สภาพการใช้ที่ดิน ศักยภาพการใช้ที่ดินและแผนการใช้ที่ดิน ฯลฯ
  3. บริการร่วมจัดทำเขตพัฒนาที่ดิน

วิสัยทัศน์
" วางแผนการใช้ทรัพยากรที่ดิน และพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน "

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน