ขอเชิญเกษตรกรรับวัสดุปรับปรุงบำรุงดิน, สารเร่งซุปเปอร์พด.1, ซุปเปอร์พด.2, ซุปเปอร์, พด.3,พด.6,พด.7,พด.8,พด.9 และกล้าหญ้าแฝก ได้ที่ สพด.นครปฐม ได้ทุกวันเวลาราชการ(กรุณานำบัตรประชาชนมาติดต่อด้วยเพื่อความสะดวกในการติดต่อค่ะ)
ประวัติ
ในปีพ.ศ. 2507 กรมพัฒนาที่ดิน มีความเห็นว่า ควรมีศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชคลุมดินสำหรับนำเมล็ดพันธุ์ไปแจกจ่ายเกษตรกรและจัดทำแปลงทดลองตัวอย่าง ในการปรับปรุงบำรุงดินทั่วประเทศจึงได้ติดต่อขอที่ดิน จากผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม(นายพล วงสาโรจน์)ซึ่งทางจังหวัดนครปฐมได้มอบที่ดินสงวนในเขตอำเภอ กำแพงแสนพื้นที่ประมาณ 500 ไร่(สงวนไว้ตามพระราชกฤษฎีกาเพื่อตั้งที่ว่าการอำเภอกำแพงแสน)และได้จัดตั้งเป็น ศูนย์พัฒนาที่ดินกำแพงแสนอย่างเป็นทางการ ในปี พ.ศ. 2508 โดยขึ้นตรงต่อสายงานบำรุงดิน กองบริรักษ์ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดินซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2528 ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นฝ่ายผลิตเมล็ดพันธุ์พืชคลุมดินนครปฐมและในปี พ.ศ. 2535 ได้รับมอบหมายให้ ฝ่ายวิชาการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1รับผิดชอบ (เป็นฝ่ายผลิตเมล็ดพันธุ์พืช เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ) ปี พ.ศ. 2535 ได้ เปลี่ยนชื่อเป็น สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐมสังกัด สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แนะนำผู้ผู้บริหาร
รายชื่อผู้บังคับบัญชาผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
1.นายสุวิทย์          สระทองคำ พ.ศ. 2508 - 2509  
2.นายบุญรอด       ศุภอุดมฤกษ์ พ.ศ. 2510 - 2511  
3.นายพยันต์ มหาวัจน พ.ศ. 2512 - 2513  
4.นายประพัฒน์ พวงวรินทร์ พ.ศ. 2514 - 2515  
5.นายวันชัย คงอมรสังข์ พ.ศ. 2516 - 2517  
6.ดร.บุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ พ.ศ. 2518 - 2519  
7.นายสุธน กีรตวัฒนา พ.ศ. 2520 - 2521  
8.นายเฉลิมพล พูนจำเนิน พ.ศ. 2522 - 2527  
9.นายสินชัย เจียวท่าไม พ.ศ. 2528 - 2531  
10.นายวีระ ธาราเขต พ.ศ. 2532 - 2534  
11.นายสนั่น แก้วสนั่น พ.ศ. 2535 - 2540  
12.นายชูชาติ ศิลลา พ.ศ. 2541 - 2544  
13.นายสุเมธ วัฒนธรรม พ.ศ. 2545 - 2546  
14.นายรังสฤษดิ์ บุญสิน พ.ศ. 2546 - 2547  
15.นายณัฐปคัลภ์ คิมประโคน พ.ศ. 2547 - 2549  
16.นายสุเมธ วัฒนธรรม พ.ศ. 2550 - 2554  
17.นายวันชัย วงษา พ.ศ. 2554 - 2554  
18.นายสนั่น เผือกไร่ พ.ศ. 2554 - 2554  
19.นางอุษา อุตสาหกุล พ.ศ. 2554 - 2562  
20.นายวิโรจน์ ชูช่วย พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน  
การให้บริการของหน่วยงาน
      - คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
      - ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร  
      - ผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำ
      - พัฒนาหมอดินอาสาหมู่บ้าน
      - พัฒนาหมอดินอาสาตำบล
โครงสร้าง/อัตรากำลัง
     ข้าราชการ 7 คน
       พนักงานราชการ 7 คน
       จ้างเหมาเอกชน 2 คน

ภาระกิจหน่วยงาน
มีหน้าที่ปฏิบัติการในด้านการพัฒนาที่ดินการสาธิตการฝึกอบรมผู้นำเกษตรกรและเกษตรทั่วไปการเผยแพรกิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดินในเขตจังหวัดนครปฐมพร้อมกับควบคุมการปฏิบัติ งานของหน่วยพัฒนาที่ดิน ต่างๆ ในระดับอำเภอ โดยแยกออกเป็น
1. งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานครุภัณฑ์ สารบัญ การเงิน บัญชี่พัสดุของสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐมและประสานงานกับ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต และหน่วยงานอื่นๆ
2. หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 1 รับผิดชอบ อำเภอนครชัยศรี อำเภอบางเลน
3. หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 2 รับผิดชอบ อำเภอเมือง อำเภอกำแพงแสน อำเภอพุทธมณฑล
4. หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 3 รับผิดชอบ อำเภอดอนตูม อำเภอสามพราน