บริการประชาชน

ระบบบริหารจัดการการตัดสินใจเชิงพื้นที่ EIS - ด้านการพัฒนาที่ดิน

หัวข้อ  ระบบฐานข้อมูลแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน

หัวข้อ  ระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก (Vetiver Grass Tracking)

หัวข้อ  ข้อมูลการติดตามการปลูกหญ้าแฝก (รายงานทั้งแบบ MIS และ GIS)

หัวข้อ  ระบบตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Present Land Use Monitoring)

หัวข้อ  ระบบนำเสนอแผนที่ชุดดิน (Soil Series) มาตราส่วน 1:25,000

     (แสดงข้อมูล แผนที่ความเหมาะสมในการเพาะปลูก และรายงานสรุปขนาดพื้นที่

     แยกตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน)

หัวข้อ  ระบบเตือนภัยธรรมชาติ (Natural Disasters Warning)

หัวข้อ  ระบบบันทึกตำแหน่งเกิดเหตุผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile)

หัวข้อ  ระบบบริหารจัดการข้อมูลเกษตรอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์

หัวข้อ  ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์


GIS

หัวข้อ   ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งระดับชาติ (ศก.กช.)

หัวข้อ   รายงานคาดการณ์พื้นที่ที่จะเกิดภัยธรรมชาติ

หัวข้อ   ภูมิสารสนเทศดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน GIS

        -  เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ (AgZone 3.0)

        -  ระบบฐานข้อมูลกลุ่มชุดดิน (SoilView 2.0)

        -  ดินของประเทศไทย

        -  ความรู้ชุดดินไทย

หัวข้อ   แผนที่แสดงที่ตั้งแหล่งน้ำขนาดเล็ก กรมพัฒนาที่ดิน

หัวข้อ   แผนที่ชุดดินรายอำเภอ

หัวข้อ   บริการแผนที่และข้อมูลภาพถ่ายออร์โธสี

หัวข้อ   สภาพการใช้ที่ดิน

        -  ภาคเหนือ

        -  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

        -  ภาคกลาง

        -  ภาคตะวันออก

        -  ภาคใต้

หัวข้อ   สรุปการใช้ที่ดินของไทย

        -  ปี 2543/2544

        -  ปี 2549/2550

        -  ปี 2551/2552

หัวข้อ   ดินปัญหาของประเทศไทย 2557

หัวข้อ   แผนที่และสารสนเทศดินเพื่อการใช้และบริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

หัวข้อ   การปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน 13 จังหวัด

หัวข้อ   บริการตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวรเบื้องต้น ผ่านระบบ Online

 

 

สถิติการเข้าชม
วันนี้ 2
เมื่อวานนี้22
สัปดาห์นี้ 50
สัปดาห์ที่แล้ว 189
เดือนนี้ 347
เดือนที่แล้ว 924
ตลอดวันนี้ 39776
วันนี้16-07-2024
สมาชิกออนไลน์ 0
แขกมาเยี่ยมชมออนไลน์ 2