อัตรากำลังสถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี

 

                    

                                                                    นายภราดร  ดาวษาวะ

              ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี

 

 

 

                                                                          นายมานิต  ไทยประกอบ

               นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวบุษณี  วงศ์สมุทร

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

 

 

           

นางสาววรลักษณ์  เนียมพูลทอง

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

 

 

 

 

 

 

 

นายประยูร  ชำนาญนา

เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

 

 

       

นายณัฐพงศ์  ภูพวก

  เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

      

                    

นายพรชัย  แสงศิริ

                                                      เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

          

 

 

      

 

 

 

 

 

นางปฬิญาณุช  ศิศสุทธินานนท์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 

 

 

 

 

 

นางสาวอัมพร  บุญสุข

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

 

                       

      นายวิวัฒน์ สมบูรณ์

   เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

 

                   

   นางสาวชนิสรา  อิ่มสำราญ

  นักวิชาการเงินและบัญชี

 

           

                                                       นางสาวนันทิยา  ศรีบุตรตา

                                                            เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

 

 

    

                                                                   นายสุธีรพันธ์  ทรัพท์บุญ

                                                             นักวิชาการเกษตร

                                                                                     

                                             

 

                                                                                                                                                

 

 

                                                           

                                                                               

                                                                             นายพงศธร  ศรีนวน

                                                               นักวิชาการเกษตร

    

                                                                    

                                                           นางสาวกัญธิมา  เทศทอง

                                                                นักวิชาการเกษตร

 

                                                                    

                                                       นางสาวกนกลักษณ์  มั่นสุวรรณ

                                                                 นักวิชาการเกษตร

 

          

 

 

 

 

 

   นายเพียรศักดิ์  ชูวงษ์

   พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

 

 

 

 

    นายสมยศ  ขุนทองพันธ์

พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

                                                                     

                      นางสาววารุณี  ปฏิทิน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

                                                                

                                                                      

นางสมจิตร  ม่วงรอง

แม่บ้าน

 

นายจำเริญ  ฉายสุวรรณ

รปภ.

 

 นายณรงค์  พูลสวัสดิ์

คนงาน

 

 นายนิรันดร์  สายสิม

คนงาน

 

สถิติการเข้าชม
วันนี้ 24
เมื่อวานนี้10
สัปดาห์นี้ 99
สัปดาห์ที่แล้ว 102
เดือนนี้ 523
เดือนที่แล้ว 662
ตลอดวันนี้ 33591
วันนี้28-09-2023