อัตรากำลังสถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี

 

                    

                                                                    นายภราดร  ดาวษาวะ

              ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี

 

 

 

                                                                          นายมานิต  ไทยประกอบ

               นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวบุษณี  วงศ์สมุทร

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

 

 

           

นางสาววรลักษณ์  เนียมพูลทอง

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

 

 

 

 

 

 

 

นายประยูร  ชำนาญนา

เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

 

 

       

นายณัฐพงศ์  ภูพวก

  เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

      

                    

นางโสลัชชา  สว่างศรี

                                                      เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

          

 

 

      

 

 

 

 

 

นางปฬิญาณุช  ศิศสุทธินานนท์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 

 

 

 

 

 

นางสาวอัมพร  บุญสุข

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

 

                       

      นายวิวัฒน์ สมบูรณ์

   เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

 

                   

   นางสาวชนิสรา  อิ่มสำราญ

  นักวิชาการเงินและบัญชี

 

           

                                                       นางสาวนันทิยา  ศรีบุตรตา

                                                            เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

 

 

    

                                                                   นายสุธีรพันธ์  ทรัพท์บุญ

                                                             นักวิชาการเกษตร

                                                                                     

                                             

 

                                                                                                                                                

 

 

                                                           

                                                                               

                                                                             นายพงศธร  ศรีนวน

                                                               นักวิชาการเกษตร

    

                                                                    

                                                           นางสาวกัญธิมา  เทศทอง

                                                                นักวิชาการเกษตร

 

                                                                    

                                                       นางสาวกนกลักษณ์  มั่นสุวรรณ

                                                                 นักวิชาการเกษตร

 

          

 

 

 

 

 

   นายเพียรศักดิ์  ชูวงษ์

   พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

 

 

 

 

    นายสมยศ  ขุนทองพันธ์

พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

                                                                     

                      นางสาววารุณี  ปฏิทิน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

                                                                

                                                                      

นางสมจิตร  ม่วงรอง

แม่บ้าน

 

นายจำเริญ  ฉายสุวรรณ

รปภ.

 

 นายณรงค์  พูลสวัสดิ์

คนงาน

 

 นายนิรันดร์  สายสิม

คนงาน

 

สถิติการเข้าชม
วันนี้ 5
เมื่อวานนี้15
สัปดาห์นี้ 60
สัปดาห์ที่แล้ว 104
เดือนนี้ 421
เดือนที่แล้ว 340
ตลอดวันนี้ 30113
วันนี้29-03-2023
สมาชิกออนไลน์ 0
แขกมาเยี่ยมชมออนไลน์ 3