ข่าวประชาสัมพันธ์สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี

 

ประกาศ No Gift Policy

 

 

ประกาศองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

 

 

 

เชิญชวนเกษตรกร และผู้รับบริการ ร่วมตอบแบบสอบถามการให้

บริการและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

โดยสแกน 👇👇👇 QR Code ที่รูปนี้ได้เลยครับ 👇👇👇 ขอบคุณครับ

 

 

 

 

  

ประกาศ 

 

 

 

 

 

กิจกรรมโครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช  ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ดำเนินการจัดโครงการดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสำนักให้กับเกษตรกรในการหันมาใช้วิธีการไถกลบตอซังแทนการเผา เพื่อเป็นการรักษาความอุดมสมบรูณ์ของดิน ช่วยลดปัญหาสภาวะโลกร้อน และเป็นการตระหนักถึงโทษของการเผาฟางและตอซังพืช โดยสถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี เป็นตัวแทนของกรมพัฒนาที่ดินในการส่งเสริมให้เกษตรกรในพืชที่จังหวัดลพบุรีตื่นตัวและหันมาไถกลบตอซังแทนการเผาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมโครงการพืชปุ๋ยสด (พื้นที่ 19 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา)  ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ดำเนินการจัดโครงการดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในการลดเพื่อนที่ปลูกข้าว โดยกรมพัฒนาที่ดิน มีเป้าหมายทั้งสิ้น 200,000 ไร่ ในส่วนของพื้นที่จังหวัดลพบุรี เป้าหมาย 10,700 ไร่ โดยเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมโครงการทั้งสิน 816 ราย พื้นที่ 11,801 ไร่

งานวัน Field Day และการบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2559 จ.ลพบุรี ให้ความรู้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อแนะนำและสนับสนุนความรู้ในด้านต่างๆ เกี่ยวกับการทำการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต โดยให้ความรู้ทางด้านวิชาการและการปฏิบัติที่นำไปใช้จริงได้ ในส่วนของ สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี มีการมอบหมายให้หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการจัดการดินอย่างถูกที่วิธี

Agri-Map กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำ Agri-Map เพื่อจัดทำแผนที่สำหรับบริหารจัดการเกษตรไทย โดยข้อมูลที่นำเข้าจะประกอบด้วย ข้อมูลด้านการเกษตรและด้านการพาณิชย์ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา การวิเคราะห์จำเป็นต้องคำนึงถึงสมดุลของทรัพยากรการผลิต (ดิน น้ำ พืช) ผลผลิต อุปสงค์ และอุปทาน รวมทั้งปัจจัยการผลิต จึงจะทำให้สามารถบริหารจัดการสินค้าเกษตรสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและสามารถคาดการณ์ในอนาคตได้ โดยเฉพาะหากเกษตรกรมีการเปลี่ยนแปลงการปลูกพืช ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์นั้นๆ
 

ข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน

            

            

             

             

            

      

      

    

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง

 

สถิติการเข้าชม
วันนี้ 21
เมื่อวานนี้10
สัปดาห์นี้ 96
สัปดาห์ที่แล้ว 102
เดือนนี้ 520
เดือนที่แล้ว 662
ตลอดวันนี้ 33588
วันนี้28-09-2023