อัตรากำลังสถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี

  • Edit

 

             

                                                                    นายมหิทร  ภูติโส

              ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี

 

 

 

                                                                          นายมานิต  ไทยประกอบ

               นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวบุษณี  วงศ์สมุทร

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

 

 

           

นางสาววรลักษณ์  เนียมพูลทอง

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

 

 

 

 

 

 

 

 

-ว่าง-

เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

 

 

       

นายณัฐพงศ์  ภูพวก

  เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

      

                    

 

 

 

 

 

               -ว่าง-

                                                      เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

          

 

 

      

 

 

 

 

 

นางปฬิญาณุช  ศิศสุทธินานนท์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 

 

 

 

 

 

นางสาวอัมพร  บุญสุข

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

 

                       

      นายวิวัฒน์ สมบูรณ์

   เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

 

                   

   นางสาวชนิสรา  อิ่มสำราญ

  นักวิชาการเงินและบัญชี

 

           

                                                       นางสาวนันทิยา  ศรีบุตรตา

                                                            เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

 

 

    

                                                                   นายสุธีรพันธ์  ทรัพท์บุญ

                                                             นักวิชาการเกษตร

                                                                                     

                                             

 

                                                                                                                                                

 

 

                                                           

                                                                               

                                                                             นายพงศธร  ศรีนวน

                                                               นักวิชาการเกษตร

    

                                                                    

                                                           นางสาวกัญธิมา  เทศทอง

                                                                นักวิชาการเกษตร

 

                                                                    

                                                       นางสาวกนกลักษณ์  มั่นสุวรรณ

                                                                 นักวิชาการเกษตร

 

          

 

 

 

 

 

   นายเพียรศักดิ์  ชูวงษ์

   พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

 

 

 

 

    นายสมยศ  ขุนทองพันธ์

พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

                                                                         

      นางสาววารุณี  ปฏิทิน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

                                                                

                                                                      

นางสมจิตร  ม่วงรอง

แม่บ้าน

 

นายจำเริญ  ฉายสุวรรณ

รปภ.

 

 นายณรงค์  พูลสวัสดิ์

คนงาน

 

 นายนิรันดร์  สายสิม

คนงาน

 

สถิติการเข้าชม
วันนี้ 1
เมื่อวานนี้22
สัปดาห์นี้ 49
สัปดาห์ที่แล้ว 189
เดือนนี้ 346
เดือนที่แล้ว 924
ตลอดวันนี้ 39775
วันนี้16-07-2024