อัตรากำลังสถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี

 

             

                                                                    นายชวพล  อ่อนเรือง

              ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    นายมานิต  ไทยประกอบ

               นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวบุษณี  วงศ์สมุทร

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

 

 

 

 

 

 

 

นายเกียรติศักดิ์  ลุงคะ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

 

 

 

 

 

 

 

นายประยูร  ชำนาญนา

เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

 

 

                    

----ตำแหน่งว่าง----

  เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

      

                    

นางโสลัชชา  สว่างศรี

                                                      เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

          

 

 

      

 

 

 

 

 

นางปฬิญาณุช  ศิศสุทธินานนท์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 

 

 

 

 

 

นางสาวอัมพร  บุญสุข

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

 

                       

      นายวิวัฒน์ สมบูรณ์

   เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

 

                   

   นางสาวพัชรา   อุ่นผัด

  นักวิชาการเงินและบัญชี

 

 

 

 

 

 

                                                                                นางสาวปิยดา  ยิสารคุณ

                                                             นักวิชาการเกษตร

                                                                                     

                                             

 

                                                                                                                                                

 

 

                                                           

                                                                               

 

                                                              นายพงศธร  ศรีนวน

                                                               นักวิชาการเกษตร

    

                                                                    

                                                           นางสาวกัญธิมา  เทศทอง

                                                                นักวิชาการเกษตร

 

                                                                    

                                                       นางสาวกนกลักษณ์  มั่นสุวรรณ

                                                                 นักวิชาการเกษตร

 

          

 

 

 

 

 

   นายเพียรศักดิ์  ชูวงษ์

   พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

 

 

 

 

    นายสมยศ  ขุนทองพันธ์

พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวชนิสรา  อิ่มสำราญ

จ้างเหมาบริการ

 

 

 

สถิติการเข้าชม
วันนี้ 9
เมื่อวานนี้11
สัปดาห์นี้ 125
สัปดาห์ที่แล้ว 121
เดือนนี้ 372
เดือนที่แล้ว 883
ตลอดวันนี้ 17182
วันนี้17-04-2021
สมาชิกออนไลน์ 0
แขกมาเยี่ยมชมออนไลน์ 2