สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก Land Development nakhonnayok Station


    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานวิธีการทำปุ๋ยหมักเป็นองค์ความ
    รู้ให้กับปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวไทยทั้งประเทศดังพระราชดำริ
    ต้นไม้ทุกชนิด
    ต้องการอาหารเพื่อการเจริญเติบโตพูดง่ายๆเราต้องใส่ปุ๋ยไร่นาสวนของเราพืชผลจึงจะงามดีเดี๋ยวนี้ปุ๋ยที่ซื้อ
    ตามท้องตลาดแพงเหลือเกิน เรามาทำปุ๋ยหมักใช้เองดีกว่า"


นายคเชนทร์ สูฝน

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครนาย
**ขอเชิญ เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ขอรับบริการ น้ำหมักชีวภาพ สารเร่ง พด. หญ้าแฝก พืชปุ๋ยสด เป็นต้น ได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก
ในวันทำการ จ-ศ เวลา 08.00-16.30 น ** <

สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก
มีโครงการแลกเปลี่ยนเศษวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตร เช่น ฟางข้าว รำ มูลไก่ แกลบ
จำนวน 3 กิโลกรัม เพื่อนำมาแลกปุ๋ยหมักพร้อมใช้ จำนวน 1 กิโลกรัม ได้ที่ สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก

 

ประกาศจังหวัดนครนายกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019         

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้สมบูรณ์
กับ Google Chrome, Firefox,
Internet Explorer 9 ขึ้นไป
และ Safari


แบบประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการต่องานบริการของ
กรมพัฒนาที่ดิน

 

เนื้อที่่ความเหมาะสมสำหรับปลูกข้าว แผนที่เขตความเหมาะสมสำหรับพืช นครนายก สรุปความเหมาะสมสำหรับปลูกข้าว

 

โครงการจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์กรมพัฒนาที่ดินได้ให้ความสำคัญเรื่องการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งมีผลกระทบต่อการปรับโครงสร้างดินและให้ธาตุอาหารที่จำเป็นแก่พืช การใช้ปุ๋ยอินทรีย์มีหลายรูปแบบ เช่น ปุ๋ยพืชสด โดยการใช้เมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว >>อ่านต่อ<<

- ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา จ้างเหมาก่อสร้างลานคอนกรีตฯ (17 สิงหาคม 2565)
- ประกาศผู้ชนะงานก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 495 ตารางเมตร (วันที่ 16 สิงหาคม 2565)
- ประกาศราคากลางงานก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 495 ตารางเมตร (วันที่ 15 สิงหาคม 2565)


 

ถังความรู้การจัดการดิน
ถังความรู้วิเคราะห์ดิน
ถังความรู้ "การอนุรักษ์ดินและน้ำ/หญ้าแฝก"
ถังความรู้ "ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด."
ถังความรู้ "วางแผนการใช้ที่ดิน"
ถังความรู้ "แผนที่ทางการเกษตร"
ถังความรู้ "เรื่องอื่น ๆ"
ถังความรู้ "การถอดบทเรียนจากหมอดินอาสา"
 
การขยายเชื้อจุลินทรีย์
การผลิตปุ๋ยหมักจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.1
การผลิตน้ำหมักชีวภาพจากสารเร่ง ซุปเปอร์ พด.2
การผลิตสารบำบัดน้ำเสีย จากสารเร่ง พด.6
การผลิตสารไล่แมลงจากสารเร่งวุปเปอร์ พด.7
เทคนิคการเพิ่มคุณภาพน้ำหมักชีวภาพ
การใช้พืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน
ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
การไถกลบตอซัง เพิ่มอินทรีย์วัตถุและจุลินทรีย์ดิน
การปลูกปอเทืองเพื่ผลิตเล็ดพันธ์พืชปุ๋ยสด
การผลิตปุ๋ยพืชสดด้วยโสน

  

KM  องค์ความรู้หมอดินจังหวัดนครนายก

ทำเนียบหมอดินอาสาอำเภอเมืองนครนายก

ทำเนียบหมอดินอาสาอำเภอบ้านนา

ทำเนียบหมอดินอาสาอำเภอองครักษ์

ทำเนียบหมอดินอาสาอำเภอปากพลี

 

หน่วยพัฒนาที่ดินอำเภอเมืองนครนายก

หน่วยพัฒนาที่ดินอำเภอบ้านนา

หน่วยพัฒนาที่ดินอำเภอองครักษ์

หน่วยพัฒนาที่ดินอำเภอปากพลีข่าวกิจกรรมสถานีพัฒนาที่ดินนครนายก


 

ดาวน์โหลด  ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง สำนักงบประมาณ

นโยบายเว็บไซต์และความปลอดภัย กรมพัฒนาที่ดิน << คลิ๊ก >>


นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของกรมพัฒนาที่ดิน << คลิ๊ก >>

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)กรมพัฒนาที่ดิน << คลิ๊ก >>
วีดีโอน่าสนใจ
 

นาย ไสว ศรียา
หมอดินอาสาประจำจังหวัดนครนายก

นาย สมหมาย เกตุแก้ว
หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน

 

นาย สมหมาย เกตุแก้ว
หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน


Call Center 1760
สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ กรมพัฒนาที่ดิน
12 หมู่ 3 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 โทร 037 639757