สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1          กรมพัฒนาที่ดิน          กระทรวงเกษตรและสหกรณ์         ติดต่อเรา      DOWNLOAD         WEB BORD           SITE MAP             

นายวิรุธ คงเมือง

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน
นครนายก

แผนที่ของจังหวัดนครนายก ออร์โธสีสถานีพัฒนาที่ดินนครนายก
มีโครงการแลกเปลี่ยนเศษวัสดุเหลือใช้ทางการ
เกษตร เช่น ฟางข้าว รำ มูลไก่ แกลบ
จำนวน 3 กิโลกรัม เพื่อนำมาแลกปุ๋ยหมักพร้อมใช้ จำนวน 1 กิโลกรัม ได้ที่ สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก

         สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

จำนวน AmazingCounters.com ราย

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้สมบูรณ์
กับ Google Chrome, Firefox, Internet Explorer 9 ขึ้นไป
และ Safari

 **ขอเชิญ เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ขอรับบริการ น้ำหมักชีวภาพ สารเร่ง พด. หญ้าแฝก พืชปุ๋ยสด เป็นต้น ได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก ในวันทำการ จ-ศ เวลา 08.00-16.30 น ** <
               


โครงการอบรมหมอดินอาสา
สพด.นครนายกจัดอบรมหมอดินอาสา
ประจำปี 2558 ณ ศูนย์วิจัย
....รายละเอียด.....


 สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก
  รณรงค์โครงการงดเผาฟางและตอซังพืช
ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสาร..58
.....รายละเอียด....


  สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก
 สนับสนุนเกษตรกรปรับปรุงบำรุงดิน
 โดยใช้พืชปุ๋ยสด
  ...รายละเอียด....


ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
เข้าเยี่มชมบูธ พด.โดยมี นายวิรุธ คงเมือง ผอ.สพด.นครนายกให้การต้อนรับ
....รายละเอียด....


รณรงค์ปลูกหญ้าแฝ
พด.ร่วมกับ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 12
รักษาพระองค์ฯ ปลูกหญ้าแฝก
....ราบละเอียด.....


สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก
โดยหน่วยพัฒนาที่ดิน สนับสนุนการ
 ปรับปรุงดินเปรี้ยว
....รายละเอียด....

     

เนื้อที่่ความเหมาะสมสำหรับปลูกข้าว แผนที่เขตความเหมาะสมสำหรับพืช นครนายก สรุปความเหมาะสมสำหรับปลูกข้าว


 
การวางแผนการใช้ที่ดิน 
การอนุรักษ์ดินและน้ำ
การจัดการทรพัยากรณ์ดิน
การปรับปรุงบำรุงดิน
การเสื่อมโทรมของดิน
เทคโนโลยีชีวภาพ
ข้อมูลหญ้าแฝก
การสำรวจดิน
การป้องกันภัยและความเสี่ยง
สารสนเทศภูมิศาสตร์
ภูมิปัญญาหมอดิน
 
การขยายเชื้อจุลินทรีย์
การผลิตปุ๋ยหมักจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.1
การผลิตน้ำหมักชีวภาพจากสารเร่ง ซุปเปอร์ พด.2
การผลิตสารบำบัดน้ำเสีย จากสารเร่ง พด.6
การผลิตสารไล่แมลงจากสารเร่งวุปเปอร์ พด.7
เทคนิคการเพิ่มคุณภาพน้ำหมักชีวภาพ
การใช้พืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน
ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
การไถกลบตอซัง เพิ่มอินทรีย์วัตถุและจุลินทรีย์ดิน
การปลูกปอเทืองเพื่ผลิตเล็ดพันธ์พืชปุ๋ยสด
การผลิตปุ๋ยพืชสดด้วยโสน

 

 

KM  องค์ความรู้หมอดินจังหวัดนครนายก

ทำเนียบหมอดินอาสาอำเภอเมืองนครนายก

ทำเนียบหมอดินอาสาอำเภอบ้านนา

ทำเนียบหมอดินอาสาอำเภอองครักษ์

ทำเนียบหมอดินอาสาอำเภอปากพลี

 

หน่วยพัฒนาที่ดินอำเภอเมืองนครนายก

หน่วยพัฒนาที่ดินอำเภอบ้านนา

หน่วยพัฒนาที่ดินอำเภอองครักษ์

หน่วยพัฒนาที่ดินอำเภอปากพลี


  ดาวน์โหลดราคางานต่อหน่วย สำนักงบประมาณ มิถุนายน 2556
  ดาวน์โหลด  ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง สำนักงบประมาณ

     

 


 

 

รายการ   Tonight Show    ลุงไสว ศรียา เกษตรเกินนักคิด 1

รายการ   Tonight Show    ลุงไสว ศรียา เกษตรเกินนักคิด 2

 

รายการ   Tonight Show    ลุงไสว ศรียา เกษตรเกินนักคิด 3

รายการ   Tonight Show    ลุงไสว ศรียา เกษตรเกินนักคิด 4