หน่วยพัฒนาที่ดินประจำอำเภอปากพลี

นางสาวมัณฑนา สุริยวงศ์พงศา

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติงาน
หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดิน
นายวีริศพัทธ์ สุขสมบูรณ์

พนักงานขับรถยนต์
 
ความรับผิดชอบ กิจกรรม
รับผิดชอบอำเภอเมืองนครนายก
รวม 7 ตำบล

ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตในดินเปรี้ยว
ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด
จัดอบรมหมอดินอาสาประจำตำบลและหมู่บ้าน
รับผิดชอบศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์
ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก
ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน
รับผิดชอบโครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพร้อมปลูกไม้ยืนต้น
รับผิดชอบงานจัดระบบส่งน้ำในไร่นา บ้านท่าแห อ.ปากพลี
รับผิดชอบโครงการพัฒนาเกษตรกรของกลุ่มเดิมที่เข้มแข็ง
โครงการเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนและยุวหมอดิน(ต่อยอด)