ทำเนียบหมอดินอาสา   อำเภอบ้านนา

 

รายชื่หมอดินอาสา อำเภอบ้านนา พิกัด และเขตความหมาะสมสำหรับปลูกพืช

หมอดินอาสาอำเภอบ้านนา

 

นายมาโณชน์ แป้นงาม

หมอดินอาสาประจำอำเภอบ้านนา

 


นายพงศ์ศักดิ์ ไชยดี
หมอดินอาสาประจำตำบลบ้านพริก

นายประมาณ จำรัสทอง
หมอดินอาสาประจำตำบลทองหลาง


นายลมัย เจริญนา
หมอดินอาสาประจำตำบลพิกุลออก


นายสังเวียน ใจดี
หมอดินอาสาประจำตำบลเขาเพิ่ม

น.ส.ณัฐกมล สว่างอารมณ์
หมอดินอาสาประจำตำบลศรีกะอาง

น.ส.โกสุม ทรัพย์เอนก
หมอดินอาสาประจำตำบลบ้านพร้าว

นายสมศักดิ์ รุ่งเจริญ
หมอดินอาสาประจำตำบลบางอ้อ

นายสนอง แย้มสะท้าน
หมอดินอาสาประจำตำบลอาษา

นายสมหมาย วันเพ็ญ
หมอดินอาสาประจำตำบลป่าขะ


นายทวี บุญมา
หมอดินอาสาประจำตำบลบ้านนา