ทำเนียบหมอดินอาสา   อำเภอเมืองนครนายก

 

รายชื่หมอดินอาสา อำเภอเมืองนครนายก พิกัด และเขตความหมาะสมสำหรับปลูกพืช

หมอดินอาสาอำเภอเมือง

 


นายไสว   ศรียา

หมอดินอาสาประจำจังหวัดนครนายก

นางพรหมจิตต์  มูลจันทร์

หมอดินอาสาประจำอำเภอเมืองนครนายก

 


นายกระสินธุ์   คำทุม
หมอดินอาสาประจำตำบลพรหมณี

นางพยูร แสงจันทร์
หมอดินอาสาประจำตำบลศรีจุฬา


นางสุมาลี จันทวงษ์
หมอดินอาสาประจำตำบลท่าช้าง


นายประมวล บุญประกอบ
หมอดินอาสาประจำตำบลหินตั้ง

นายเอิบ กิตติวรรธโนทัย
หมอดินอาสาประจำตำบลท่าทราย

นายเอิบ เจริญยิ่ง
หมอดินอาสาประจำตำบลดอนยอ

นางบุญเรือง มณีปรุ
หมอดินอาสาประจำตำบลบ้านใหญ่

นายดำรงค์ บุปผาชาติ
หมอดินอาสาประจำตำบลศรีนาวา

นางกัญยา สุทธากร
หมอดินอาสาประจำตำบลสาริกา


นายวิเชียร ศรแก้ว
หมอดินอาสาประจำตำบลเขาพระ


นายทวีป เมฆพัฒน์
หมอดินอาสาประจำตำบลวังกระโจม

นายจำลอง แสงจันทร์
หมอดินอาสาประจำตำบลดงละคร