ทนงศักดิ์ นิลน้อย หมอดินอาสาดีเด่น การอนุรักษ์ดินและน้ำ


          

       8 เมษายน 2559 กรมพัฒนาที่ดิน ได้รายงานผลการคัดเลือกหมอดินอาสาดีเด่น และหมอดินอาสาดีเด่นเฉพาะสาขา ประจำปี 2559 (ที่ กษ.0820.10/627 ) ซึ่งนายทนงศักดิ์ นิลน้อย หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน สังกัด สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ที่อยู่ 1/1 หมู่ 3 ตำบลปากน้ำ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับการคัดเลือก เป็นหมอดินอาสาดีเด่น ประจำปี 2559 สาขาการอนุรักษ์ดินและน้ำ (ในพื้นที่ราบลุ่ม) ซึ่งจะเข้ารับโล่รางวัล ในวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน 23 พฤษภาคม 2559 นี้
จากปี 2554 ที่เกิดมหาอุทกภัย สร้างความเสียหายให้กับสวนมะม่วงเป็นอย่างมาก คือ มะม่วงอายุประมาณ 5 ปี จำนวนนับพันต้น ถูกน้ำท่วมตาย มูลค่าความเสียหาย มากกว่า 1 ล้านบาท หลังน้ำลด เขาจึงคิดหาวิธีการป้องกันความเสียหาย ที่อาจจะเกิดกับสวนมะม่วงของเขาหากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก จากการสอบถาม เพื่อนเกษตรกร ผู้รู้ และเจ้าหน้าที่ ของสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ที่ให้คำแนะนำ ให้มีการจัดทำโครงสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ที่มีการทำคันล้อม เป็นคันดินกั้นน้ำ ให้สูงกว่าระดับน้ำที่เคยท่วมสูงสุด ขนาดใหญ่ และแข็งแรงพอ จะช่วยลดความเสี่ยงจากความเสียหายดังกล่าวได้ เรียกว่าช่วยปกป้องทรัพย์สิน (เรือกสวนไร่นา) จากการถูกน้ำท่วม เขาจึงเริ่มขุดสระขนาดใหญ่ เพื่อเป็นแหล่งสำรองน้ำ โดยนำดินมาถมเป็นคันกันน้ำ ล้อมรอบสวนมะม่วงเพื่อป้องกันน้ำท่วม ส่วนพื้นที่ด้านใน ได้ทำการยกร่องสวนเพื่อปลูกมะม่วง ไม้ยืนต้น พืชผัก และมีการ ใช้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพต่างๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน เช่น พืชปุ๋ยสด ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน น้ำหมักชีวภาพ สูตร พด.2 และ พด.6 สารสกัดสมุนไพร สูตร พด.7 เป็นแกนนำเกษตรกร ในการวิเคราะห์ดินฯ และการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหญ้าแฝก เพื่อการเกษตรกรรม และวิศวกรรม (ชีวะ-วิศวกรรม) ที่ใช้ทุกส่วนของหญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เช่น ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ในพื้นที่ที่มีการขุดถม ใช้ทำปุ๋ยหมัก ใช้คลุมบริเวณโคนต้นไม้ผล แปลงพืชผัก รวมทั้งนำใบหญ้าแฝกมากรองเป็นตับ ใช้มุงหลังคา ฯลฯ เป็นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ได้อย่างเกื้อกูล เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพปัญหา และทรัพยากรที่มี
-----------------------------------------------------------
1. เอกสาร การประกวดหมอดินดีเด่น สาขาการอนุรักษ์ดินและน้ำ
2. เอกสาร รายงานผลการประกวดหมอดินอาสาดีเด่น ปี 2559
3. เอกสาร การอนุรักษ์ดินและน้ำ ดร.พิทยากร ลิ่มทอง
4. เอกสาร การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกในด้านเกษตรกรรมและด้านวิศวกรรม
5. บทสัมภาษณ์ (YOUTUBE) เกี่ยวกับหญ้าแฝก ของนายวันชัย  วงษา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี
6. บทสัมภาษณ์ หมอดินทนงศักดิ์ นิลน้อย เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาเป็นไปของการปลูกแฝก
         ตอนที่ 1  ตอนที่ 2   ตอนที่ 3   ตอนที่ 4