สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ


          

          4-5 พฤษภาคม 2559 สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี และส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการ " คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ และจังหวัดสุพรรณบุรีเคลื่อนที่ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ" เพื่อให้บริการประชาชน ณ หอประชุมโรงเรียนด่านช้างวิทยา ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
           นายไพสิฐ เกตุสถิต เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหา ด้านการผลิตการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกร ให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
        โดย ว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดฯ มี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอด่านช้าง เข้าร่วมโครงการ โดยมี เกษตรกรมาร่วมงานกว่า 500 คน
         หลังพิธีเปิด ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ ได้เยี่ยมชมหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หมอดินอาสา ที่มาออกร้านให้บริการ จำหน่ายสินค้าราคาประหยัด และเยี่ยมชมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ที่มีส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสุพรรณบุรี มาออกร้านนิทรรศการ ทั้งคลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกปศุสัตว์ คลินิกปฏิรูปที่ดิน คลินิกสหกรณ์ การทำบัญชีครัวเรือน ฯลฯ มีนิทรรศการและการบริการด้านต่างๆ เช่น ให้คำแนะนำ/คำปรึกษาด้านการเกษตร บริการวิเคราะห์ดิน ตรวจสุขภาพ การตอนและฉีดวัคซีนแก่สัตว์เลี้ยง แจกพันธุ์พืชผัก ไม้ยืนต้น ฯลฯ ที่นำมาให้บริการ แจกจ่ายมากมาย
         ในส่วนของคลินิกดิน นำโดย หัวหน้าหน่วยฯอำเภอด่านช้าง นายชัยวัฒน์ วงษ์ไร (นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ) นส.พัชรินทร์ บัวเอี่ยม (นักวิชาการเกษตรชำนาญการ) นส.นาฎนภา ลมูลจิตต์ นส.ฐิศิรัตน์ คูวิจิตรจารุ (นักวิชาการเกษตร) และทีมงานสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ร่วมออกร้านจัดนิทรรศการโดยให้บริการการวิเคราะห์ดิน ให้คำแนะนำการจัดการดิน ปุ๋ย และพืช แผนที่โซนนิ่ง พร้อมแจกจ่ายหัวเชื้อจุลินทรีย์ สารเร่ง พด.1, พด.2, พด.3, พด.6, พด.7, พด.12 และน้ำหมักชีวภาพพร้อมใช้ รวมถึงให้คำปรึกษาและแจกเอกสารเกี่ยวกับการผลิตและการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งได้รับความสนใจ เยี่ยมชม/รับบริการ/ขอรับคำปรึกษา เป็นจำนวนมาก

      # ความเป็นมาระบบโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
      # คลังความรู้ (KM) ด้านการพัฒนาที่ดิน
      # เข้าถึงบริการสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี