01 Smart Farm เกษตรอัจฉริยะ ทางเลือกเกษตรกรยุคไอที
02 กระทรวงเกษตรฯ โชว์แปลงเกษตรอัจฉริยะ “ข้าว” ที่ จ.สุพรรณบุรี
03 บางเรื่องเล่า
04 บัตรดินดี (ID Dindee)