พัฒนาที่ดินสุพรรณ ขับเคลื่อนโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎ๊ใหม่

       20 มีนาคม - 6 เมษายน 2561 สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ร่วมกับส่วนราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสุพรรณบุรีหน่วยงานภาคี และองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อน “โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระทัยใส่เกษตรกร และทรงศึกษา/ริเริ่มโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ มาตั้งแต่ปี 2532โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้เกษตรกรที่มีความสมัครใจ ได้น้อมนำ “หลักเกษตรทฤษฎีใหม่”ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองอย่างเหมาะสม ให้สอดคล้องกับปัญหา สภาพพื้นที่ตามภูมิสังคม โดยมุ่งหวังที่จะสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน
       ปี 2561 พัฒนาที่ดิน.ได้ร่วมฝึกอบรมหลักสูตรกลาง เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ เพื่อหาแนวทาง ในการขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามบทบาท “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์.เพื่อผลิตน้ำหมักชีวภาพ จำนวน 839ชุด ได้แก่ ถังหมักไฟเบอร์ ความจุ 120 ลิตร จำนวน 839 ถัง กากน้ำตาล 839 แกลลอนๆละ 20 กิโลกรัม ผักผลไม้(สับปะรด) 839 ชุดๆละ 30 กิโลกรัม พร้อมให้คำแนะนำ สาธิตการผลิตและใช้ประโยชน์ รวมทั้งติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการ เป็นระยะๆ


ดาวน์โหลดเอกสาร
    • สถานที่อบรม หลักสูตรกลาง จุดจ่ายปัจจัยการผลิต
    • เอกสารประกอบ 5 ประสาน ทฤษฎีใหม่
    • สมุดบันทึกการตรวจเยี่ยมเกษตรกร
    • การประชุมเสวนา/โครงการ 5 ประสาน ปี2560
    • การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ