การประชุม/เสวนา 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่จังหวัดสุพรรณบุรี

   

      วันอังคารที่ 4เมษายน 2560 เวลาประมาณ14.00น. หัวหน้าส่วนราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสุพรรณบุรีหน่วยงานภาคี และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดประชุม/เสวนา เพื่อขับเคลื่อน “โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดฯณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี(ศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ 2) หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์เขียว ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรีมีนายสุชาติ เซ่งมาก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวรายงาน
     โครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้เกษตรกรที่มีความสมัครใจจาก 882 อำเภอ จำนวน 70,000 ราย ได้น้อมนำ “หลักทฤษฎีใหม่”ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองอย่างเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ตามภูมิสังคม โดยมุ่งหวังที่จะสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน
     ในจังหวัดสุพรรณบุรี มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 751 รายจำแนกเป็น 3 กลุ่มคือกลุ่มพร้อมมาก(Cell ต้นกำเนิด)จำนวน 214 รายกลุ่มพร้อมปานกลางจำนวน 405 รายกลุ่มพร้อมจำนวน 132 รายและได้กำหนดให้ใช้ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ที่เรียกว่าแนวทางประชารัฐ ซึ่งมี 5 ภาคส่วน เข้ามาร่วมในการปฏิบัติงานขับเคลื่อนได้แก่1.) ภาครัฐ / หน่วยงานราชการต่างๆ ทั้งในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงาน.ที่เกี่ยวข้อง2.) ปราชญ์เกษตรกร หรือเกษตรกรต้นแบบ3.) เกษตรกร.ผู้ร่วมโครงการ4.) ภาคเอกชน เช่น บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัดและ 5.) สถาบันการศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ.สุพรรณบุรี ฯลฯ
    โดยได้มีการประชุม/เสวนา/สร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ เพื่อหาแนวทาง ในการขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามบทบาท “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ในจังหวัดสุพรรณบุรีมีผู้เข้าร่วมประชุม/เสวนา ประมาณ 180 คน

ดาวน์โหลดเอกสาร
    • หลักการวัตถุประสงค์โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
    • เกษตรทฤษฎีใหม่-เศรษฐกิจพอเพียง
    • เอกสารประกอบ ๕ ประสานทฤษฎีใหม่
    • รายชื่อปราชญ์เกษตรกร
    • รายชื่อเกษตรกร Cell ต้นกำเนิด
    • คำกล่าวในพิธีเปิด โครงการ ๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ (๔ เม.ย.๖๐)
    • สมุดบันทึกการตรวจเยี่ยมเกษตรกร