งานถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day)อำเภออู่ทอง ปี 2561

   วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 พัฒนาที่ดินได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ให้ความรู้แก่เกษตรกรอำเภออู่ทอง เนื่องในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) และบริการทางการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก) หมู่ที่5 ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
   โดยมี นายชนพหล ส่งเสริม นายอำเภออำเภออู่ทอง เป็นประธานในพิธีเปิดงานครั้งนี้ มีผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจรเข้สามพัน (ผอ.ธนาภรณ์  วงษา)รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี,สำนักงานเกษตรอำเภออู่ทอง,ศูนย์พืชไร่สุพรรณบุรี,สำนักงานประมงอู่ทอง,สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติสุพรรณบุรี, ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี(ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสุพรรณบุรี),ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี, อุทยานผักพื้นบ้านเฉลิมพระเกียรติฯบึงฉวาก และร้านค้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆ นำผักอินทรีย์มาร่วมจัดงานในครั้งนี้ด้วย
 โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ หน่วยงานต่างๆ มีการให้บริการด้านการเกษตรตามภารกิจเพื่อสนับสนุนเกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ เผยแพร่ให้เกษตรกรรู้จักและใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และศูนย์เครือข่ายที่มีอยู่ในพื้นที่
   หลักคิดของการจัด Field Day“เพื่อถ่ายทอดความรู้แบบเห็นของจริง” เป้าหมายการจัดงาน Field Day ให้ ศพก. หลัก หรือ ศพก. เครือข่าย จำนวน 882 ศูนย์ ดำเนินการ โดยให้พิจารณาเลือกชนิดสินค้าให้สอดคล้องกับสินค้าแปลงใหญ่ ได้แก่ ข้าว พืชไร่ ไม้ยืนต้น ผัก/สมุนไพร ไม้ผล หม่อน กล้วยไม้ ปศุสัตว์ และประมง เป็นลำดับแรก โดยภายในงานได้มีการจัดให้มีฐานเรียนรู้ทั้งหมด 5 ฐาน ได้แก่
ฐานเรียนรู้ที่ 1; การปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง
ฐานเรียนรู้ที่ 2 ; การทำปุ๋ยหมักเติมอากาศ
ฐานเรียนรู้ที่ 3 ; การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ
ฐานเรียนรู้ที่ 4 ; การปลูกผักอินทรีย์กับชีวิตที่ดีขึ้น
ฐานเรียนรู้ที่ 5 ; เกษตรทฤษฎีใหม่
โดยมีเกษตรกรที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมงานในครั้งนี้ประมาณ 250 คน
เอกสารประกอบ
- แนวทางการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่(Field Day)ปี 2561