วิสัยทัศน์ (Vision)

"บริการงานพัฒนาที่ดิน ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อสนองความพึงพอใจของเกษตรกร มุ่งสู่การเกษตรแบบยั่งยืน"

พันธกิจ

1. มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านปฏิบัติงานพัฒนาที่ดิน การทำรูปแบบแปลงสาธิต การฝึกอบรมผู้นำเกษตรกร อบรมหมอดินอาสาและส่งเสริมเผยแพร่ด้านพัฒนาที่ดิน

2. แก้ไขปัญหาดิน ดินเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินในพื้นที่จังหวัดลพบุรี โดยแนะนำส่งเสริมให้เกษตรกรใช้วัสดุปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยหมัก ระบบการปลูกพืชแบบผสมผสานเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับปรุงบำรุงดิน โดยใช้พืชตระกูลถั่ว และอื่น ๆ

ภารกิจหลัก

บริการเผยแพร่ความรู้เรื่องการพัฒนาที่ดิน

บริการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ

บริการสาธิตและส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและน้ำและการปรับปรุงบำรุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุ

ภารกิจรอง

บริการเก็บและรวบรวมตัวอย่างดินเพื่อการวิเคราะห์

ปรัชญาการดำเนินงาน

"การพัฒนาที่ดิน เป็นรากฐานของการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน"

ลักษณะงานบริการ

1. บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผน จัดการทรัพยากรดิน และดินที่มีปัญหาเฉพาะ เช่น ปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ปัญหาดินมีการชะล้างพังทลาย ปัญหาดินเสื่อมโทรม เป็นต้น

2. ให้บริการสาธิตและส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและน้ำ และการปรับปรุงบำรุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุ

- จัดทำแปลงสาธิต

- แจกจ่ายกล้าหญ้าแฝก

- ปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์

- สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด

- แจกจ่ายสารเร่ง พด.1 ทำปุ๋ยหมัก

- แจกสารเร่ง พด.2 ทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำ

- ให้บริการเก็บรวบรวมตัวอย่างดินเพื่อนำไปวิเคราะห์

- ให้บริการ ณ จุดเดียว เช่น ให้คำแนะนำ แจกเอกสาร สนับสนุนปัจจัยการผลิต และให้ข้อมูลดินจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

- ให้ความร่วมมือในการถ่ายทอดความรู้โดยการเป็นวิทยากรแก่เกษตรกรและส่วนราชการอื่น ๆ

สถิติการเข้าชม
วันนี้ 5
สัปดาห์นี้ 5
สัปดาห์ที่แล้ว 115
เดือนนี้ 290
เดือนที่แล้ว 815
ตลอดวันนี้ 38235
วันนี้19-05-2024