<<<<< ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างงานอาคารพักอาศัยข้าราชการ ชั้นเดียว 2 ห้องนอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2565)

            <<<<< ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างงานอาคารพักอาศัยข้าราชการ ชั้นเดียว 2 ห้องนอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565)

            <<<<< ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างงานอาคารพักอาศัยข้าราชการ ชั้นเดียว 2 ห้องนอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2565)

            <<<<< รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (วันที่ 18 สิงหาคม 2565)

            <<<<< ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างงานอาคารพักอาศัยข้าราชการ ชั้นเดียว 2 ห้องนอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เอกสารเผยแพร่เพื่อวิจารณ์) (ปรับปรุงแก้ไข) (ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2565)           

            <<<<< ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างงานอาคารพักอาศัยข้าราชการ ชั้นเดียว 2 ห้องนอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เอกสารเผยแพร่เพื่อวิจารณ์) (ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2565)

            <<<<< ประกาศ สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2565)