executiveshomeWebboardAuctionContactFAQsitemap
     
 
     
เอกสารเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีกรมพัฒนาที่ดิน
     
  - การป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้งเพื่อการเกษตรกรรม - การผลิตปุ๋ยหมักโดยใช้สารเร่ง พด1
  - อิทธิผลของการขาดน้ำต่อผลผลิตพืช - การผลิตน้ำหมักชีวภาพด้วยสารเร่งซุปเปอร์ พด 2
  - การจัดการน้ำในพื้นที่แห้งแล้ง - การผลิตจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืชด้วยสารแร่ง พด 3
  - การปลูกไม้ผลในดินเปรี้ยว - การผลิตสารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็นโดยใช้สารเร่ง พด 6
  - การใช้ปุ๋ยพืชสดปรับปรุงบำรุงดิน - การผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืชโดยสารเร่ง พด 7
  - ถั่วพร้า - การขยายเชื้อ พด.1 - พด.3
  - ปอเทือง - มีอะไรในน้ำหมัก
  - โสนอัฟริกัน - ปัญหาและแนวทางแก้ไขการผลิตน้ำหมัก
  - การปลูกโสนอัฟริกันเพื่อผลิตเมล็ดพืชปุ๋ยสด - การเพิ่มคุณภาพน้ำหมัก
  - ข้อมูลการไถกลบตอซัง - ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
  - การไถกลบตอซัง - การใช้พืชสมุนไพรกำจัดแมลงศัตรูพืช
  - การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน - การปลูกผักปลอดสารพิษ
  - การปรับปรุงดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อปลูกข้าว - การจัดการดินพื้นที่นาปลูกข้าวหลังน้ำท่วม
  - การปรับปรุงดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อปลูกพืชไร่และพืชสวน - การจัดการดินหลังน้ำท่วมเพื่อปลูกผัก
  - การปรับปรุงดินทราย - การจัดการดินและน้ำหลังน้ำท่วมในสวนผลไม้
  - การปรับปรุงดินเปรี้ยวภาคใต้ - การจัดการดินพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันหลังน้ำท่วม
  - การปรับปรุงดินลูกรัง - การจัดการดินพื้นที่ปลูกยางพาราหลังน้ำท่วม
  - การปรับปรุงดินเหมืองแร่ร้าง - การปรับปรุงดินเค็มชายทะเล
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
footleft footright