executiveshomeWebboardAuctionContactFAQsitemap
     
 
   
คำถามที่พบบ่อย (FAQ : Frequently Asked Questions)
   
คำถาม : อะไรคือ หมอดินอาสา ?
   ตอบ : หมอดินอาสา หมายถึง เกษตรกรที่เป็นตัวแทนของกรมพัฒนาที่ดิน ในพื้นที่ ซึ่งได้จัดตั้งเป็นเครือข่ายปฏิบัติงานใน
  ระดับหมู่บ้าน เรียกว่า หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ระดับตำบล เรียกว่า หมอดินอาสาประจำตำบล ระดับอำเภอ เรียก
  ว่าหมอดินอาสาประจำอำเภอ และระดับจังหวัดเรียกว่า หมอดินอาสาประจำจังหวัด อาสาเข้ามาช่วยกรมพัฒนาที่ดิน
  ดูแลรักษาทรัพยากรของท้องถิ่น โดยปฏิบัติงานด้านการพัฒนาที่ดิน และเผยแพร่ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินใน
  ชุมชน เคียงคู่ไปกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน
   
   
คำถาม : จะขอรับกล้าหญ้าแฝกได้ที่ไหน ยังไง เท่าไหร่ ?
   ตอบ : กล้าหญ้าแฝกสามารถติดต่อขอรับได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินตามแต่ละจังหวัดที่ผู้ขออาศัยอยู่ เพื่อความสะดวกในการ
  ติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ ซึ่งทางกรมพัฒนาที่ดินจะดำเนินการติดตามผลการนำไปใช้ปีละครั้ง สามารถขอได้
  ตามความต้องการแต่ไม่กิน 20,000 กล้า/ราย โดยสามารถคำนวนความต้องการได้จากพื้นที่ปลูกดังนี้
       
            ระยะทางการปลูกในแนวเส้นตรง = ระยะทาง (เมตร) X 20 ต้น
       
       ซึ่งปกติจะมีระยะห่างระหว่างต้นคือ 5 เซนติเมตร และระยะห่างระหว่างแถวคือ 2 เมตร
   
   
คำถาม : จะขอรับน้ำหมักชีวภาพจากสารเร่ง พด.2 กับ สารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็นจากสารแร่ง พด.6 ได้เท่าไหร่ ?
   ตอบ : กรมพัฒนาที่ดินได้ดำเนินการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีในส่วนของน้ำหมักชีวภาพ และสารบำบัด
  น้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็นทุกปี โดยสถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยาได้รับงบประมาณในการส่งเสริมปีละ
  10,000 ราย เป็นจำนวน 10,000 ลิตร ด้านสารเร่ง พด.2 และสารแร่ง พด.6 สามารถขอรับได้ตามความต้องการใน
  จะนำไปผลิต โดยคิดจาก 1 ซอง สามารถผลิตน้ำหมักชีวภาพได้จำนวน 50 ลิตร
   
   
คำถาม : ทำไมวัสดุปรับปรุงบำรุงดิน ปอเทือง และปูนมาร์ล ถึงแจกจ่ายหมดเร็วมาก ?
   ตอบ : โดยปกติการแจกจ่ายวัสดุปรับปรุงบำรุงดิน พืชปุ๋ยสด(ปอเทือง) และปูนมาร์ล จะทำการแจกจ่ายปีละครั้ง ซึ่งในการ
  แจกจ่ายจะนำรายชื่อที่แสดงควมต้องการขอรับของแต่ละปีรวบรวมเพื่อดำเนินการขอรับงบประมาณจากทางกรม
  พัฒนาที่ดินในปีถัดไป ดังนั้นการแจกจ่ายของแต่ละปีจึงแจกจ่ายตามความต้องการที่แจ้งความประสงค์ไว้แล้วเท่านั้น
       หากท่านมีความประสงค์ขอรับวัสดุปรับปรุงบำรุงดินแล้ว สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ไว้ที่สถานีพัฒนาที่ดิน
  พระนครศรีอยุธยาได้ ทางสถานีฯ จะดำเนินการรวบรวมรายชื่อเพื่อของบประมาณและแจกจ่ายในปีถัดไป โดยจะมี
  การแจกจ่ายระหว่างต้นปีงบประมาณ ช่วงไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ของทุกปี และแจ้งความประสงค์ได้ตลอดทั้งปี
   
   
คำถาม : ทำไมการส่งผลวิเคราะห์ถินถึงใช้เวลานานมาก ?
   ตอบ : การวิเคราะห์ดินจะมีระยะการตรวจวิเคราะห์อยู่ประมาณ 45 วัน จากวันที่ส่งตัวอย่างดินให้ทางสถานีพัฒนาที่ดินแล้ว
  เนื่องจากสถานีพัฒนาที่ดินต้องดำเนินการส่งต่อไปที่ฝ่ายวิเคราะห์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ปทุมธานี่
  จะทำการวิเคราะห์ตามลำดับการส่งตัวอย่าง โดยจะมีจังหวัดที่อยู่ในความรับผิดชอบ 13 จังหวัด ประกอบด้วย
  พระนครศรีอยุธยา, สระบุรี, ลพบุรี, ปทุมธานี, อ่างทอง, สิงห์บุรี, ขัยนาท, สุพรรณบุรี, สมุทรปราการ, นนทบุรี
  นครนายก, นครปฐม, กรุงเทพมหานคร ดังนั้นจึงมีตัวอย่างในการวิเคราะห์เป็นจำนวนมาก ซึ่งหากได้รับผลการ
  วิเคราะห์เรียบร้อยทางสถานีฯ จะแจ้งให้ท่านทราบตามเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ให้ไว้ในการส่งตัวอย่างดิน
   
   
คำถาม : สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา ให้บริการประชาชนทั่วไปอะไรบ้าง ?
   ตอบ : 1. ให้บริการคำปรึกษางานด้านพัฒนาที่ดิน การแก้ไขและปรับปรุงบำรุงดิน
  2. จัดทำระบบส่งน้ำ ดาดคอนกรีต
  3. ให้บริการ แจกจ่ายวัสดุการเกษตร ปอเทือง ปูนมาร์ล น้ำหมักชีวภาพจากสารแร่ง พด.2 สารบำบัดน้ำเสียและ
      ขจัดกลินเหม็น จากสารเร่ง พด.6 สารไล่แมลงจากสารเร่ง พด.7 หญ้าแฝก
  4. บริการแจกจ่ายสารแร่ง พด.1 พด.2 พด.3 พด.6 และ พด.7
  5. บริการวิเคราะห์ดินและน้ำ
   
   
 
footleft footright