executiveshomeWebboardAuctionContactFAQsitemap
     
 
       
  คลังเว็บไซต์หน่วยงานภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
     
 

1.  ศาลยุติธรรม

ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา
ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

2.  สำนักงานอัยการสูงสุด

สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
สำนักงานอัยการ เขต 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานอัยการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

3.  กระทรวงยุติธรรม

สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค 1
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรือนจำกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา  
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 1

 

4. กระทรวงมหาดไทย

สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 1 อยุธยา
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1

 

5.  สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

6.  กระทรวงกลาโหม

สำนักงานสัสดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
โรงงานซ่อมยางกองโรงงานสร้างรถยนต์ทหาร
กองโรงงานวัตถุระเบิด ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ  
ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบกที่ 1 ประจำพื้นที่ภาคกลาง  
หมวดสารวัตรที่ 4 (อยุธยา)


7.  กระทรวงการคลัง

สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานคลังเขต 1 พระนครศรีอยุธยา
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2
สำนักงานสรรพสามิตควบคุมโรงงานเบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด อำเภอบางบาล
สำนักจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 1


8.  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โครงการชลประทานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เขต 2 ภาคกลาง
ด่านกักกันสัตว์พระนครศรีอยุธยา
ศูนย์บริการจัดการประมงน้ำจืดภาคกลางพระนครศรีอยุธยา
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

9.  กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลท่าเรือ
โรงพยาบาลเสนา
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช
โรงพยาบาลบางไทร
โรงพยาบาลบางบาล
โรงพยาบาลบางปะอิน
โรงพยาบาลบางปะหัน
โรงพยาบาลผักไห่
โรงพยาบาลภาชี
โรงพยาบาลลาดบัวหลวง
โรงพยาบาลวังน้อย
โรงพยาบาลบางซ้าย
โรงพยาบาลอุทัย
โรงพยาบาลมหาราช
โรงพยาบาลบ้านแพรก

 

10.  กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

11.  กระทรวงพาณิชย์

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


12.  กระทรวงคมนาคม

สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แขวงทางหลวงอยุธยา
แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอยุธยา
ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1

 

13.  กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา  
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
วิทยาลัยเทคโนโลยีพานิชยการอยุธยา
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนบางปะอิน

 

14.  กระทรวงแรงงาน

สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต 1

 

15.  กระทรวงวัฒนธรรม

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทรเกษม

 

16.  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

 

17.  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

18.  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศูนย์พัฒนาการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


19.  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้อยุธยา


20.  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

21.  กระทรวงพลังงาน

สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


22.  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สถานีตำรวจท่องเที่ยว 1 (อยุธยา) กองกำกับการ2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว  
งาน 1 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1
กองวิทยาการเขต 12
ศูนย์สื่อสาร1(ตำรวจสื่อสาร)
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สภ.พระนครศรีอยุธยา
สภ.ผักไห่
สภ.บางบาล
สภ.บางปะหัน
สภ.วังน้อย
สภ.บางปะอิน
สภ.อุทัย
สภ.ท่าเรือ
สภ. เสนา
สภ. ภาชี
สภ. มหาราช
สภ.บางไทร
สภ. ลาดบัวหลวง
สภ. นครหลวง
สภ.บางซ้าย
สภ.พระอินทร์ราชา
สภ. บ้านแพรก
สภ. ช้างใหญ่
สภ. พระขาว
สภ. โรงช้าง
สภ.จักราช
สภ. มารวิชัย
สภ.ท่าช้าง
สภ. บ้านขล้อ
สภ. ระโสม
สภ. ปากท่า

 


23.  อำเภอ

อำเภอพระนครศรีอยุธยา
อำเภอเสนา
อำเภอบางปะอิน
อำเภอท่าเรือ
อำเภอนครหลวง
อำเภอบางไทร
อำเภอผักไห่
อำเภอภาชี
อำเภอลาดบัวหลวง
อำเภอวังน้อย
อำเภออุทัย
อำเภอบางปะหัน
อำเภอมหาราช
อำเภอบางบาล
อำเภอบางซ้าย
อำเภอบ้านแพรก


24.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอพระนครศรีอยุธยา

ประธานชมรม อบต.พระนครศรีอยุธยา
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
เทศบาลเมืองอโยธยา
องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน
องค์การบริหารส่วนตำบลหันตรา
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียน
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระบัว
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี
องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน  
องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


25.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเสนา

เทศบาลเมืองเสนา
เทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด
เทศบาลตำบลหัวเวียง
เทศบาลตำบลบางนมโค
เทศบาลตำบลสามกอ
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม
องค์การบริหารส่วนตำบลชายนา  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้
องค์การบริหารส่วนตำบลมารวิชัย
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา


26.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบางปะอิน

เทศบาลตำบลบ้านสร้าง
เทศบาลตำบลบางปะอิน
เทศบาลตำบลพระอินทราชา
เทศบาลตำบลปราสาททอง
เทศบาลตำบลคลองจิก
เทศบาลตำบลบางกระสั้น
เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย
เทศบาลตำบลตลาดเกรียบ
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด  
องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลับ
องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางประแดง
เทศบาลตำบลบ้านกรด
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพ
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม


27.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอท่าเรือ

เทศบาลตำบลท่าเรือ
เทศบาลตำบลท่าหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง
องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่า
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลอย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนาก
องค์การบริหารส่วนตำบลจำปา


28.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอนครหลวง

เทศบาลตำบลนครหลวง
เทศบาลตำบลอรัญญิก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพง
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสะแก
องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชุ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง


29.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบางไทร

เทศบาลตำบลบางไทร
เทศบาลตำบลราชคราม
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่พระ
องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง
องค์การบริหารส่วนตำบลโพแตง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง  
องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ตรา


30.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอผักไห่

เทศบาลเมืองผักไห่
เทศบาลตำบลลาดชะโด
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนลาน
องค์การบริหารส่วนตำบลกุฏี  
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก
องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด


31.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอภาชี

เทศบาลตำบลภาชี
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหญ้านาง
องค์การบริหารส่วนตำบลกระจิว
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส
องค์การบริหารส่วนตำบลพระแก้ว
องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง


32.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอลาดบัวหลวง

เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง
เทศบาลตำบลสามเมือง
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย
องค์การบริหารส่วนตำบลคู้สลอด
องค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ
องค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระยาบันลือ


33.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอวังน้อย

เทศบาลเมืองลำตาเสา
องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวงาม
องค์การบริหารส่วนตำบลชะแมบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา
องค์การบริหารส่วนตำบลพยอม
องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร
องค์การบริหารส่วนตำบลสนับทึบ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้อย
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจุฬา
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อตาโล่


34.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภออุทัย

เทศบาลตำบลอุทัย
องค์การบริหารส่วนตำบลธนู
องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม
องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวเม่า
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหีบ
องค์การบริหารส่วนตำบลสามบัณฑิต
องค์การบริหารส่วนตำบลโพสาวหาญ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำส้ม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ซุง
องค์การบริหารส่วนตำบลเสนา
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัย


35.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบางปะหัน

เทศบาลตำบลบางปะหัน
องค์การบริหารส่วนตำบลตานิม
องค์การบริหารส่วนตำบลหันสัง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
องค์การบริหารส่วนตำบลพุทเลา  
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สามต้น
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลทับน้ำ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ


36.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอมหาราช

เทศบาลตำบลมหาราช
เทศบาลตำบลโรงช้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่  
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางนา
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง


37.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบางบาล

เทศบาลตำบลบางบาล  
เทศบาลตำบลมหาพราหมณ์
องค์การบริหารส่วนตำบลกบเจา
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า


38.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบางซ้าย

เทศบาลตำบลบางซ้าย
องค์การบริหารส่วนตำบลปลายกลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลวังพัฒนา
งค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพมงคล


39.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบ้านแพรก

เทศบาลตำบลบ้านแพรก
องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย

 
 
       
 
footleft footright