executiveshomeWebboardAuctionContactFAQsitemap
     
 
 
   ภารกิจ (Mision) สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา

 

1. ให้บริการด้านการวิเคราะห์ ตรวจสอบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปรับปรุงบำรุงดิน การจัดการดิน น้ำ พืชปุ๋ยและการ
     ปรับใช้เทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการเกษตร/การใช้ที่ดิน ฯลฯ

 2. ศึกษาทดลอง และถ่ายทอดผลการศึกษาทดลอง ผลงานวิจัย และให้บริการด้านการพัฒนาที่ดินแก่ ประชาชนเกษตรกร
     องค์กร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

 3. พัฒนาหมอดินอาสา ยุวหมอดิน เกษตรกร และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความรู้ความเข้าใจการพัฒนาที่ดินเพื่อเป็นรากฐาน
     การดำเนินชีวิตได้อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียงและการมีส่วนร่วมของเกษตรกร

 4. ปฏิบัติการอื่นๆ ตาม พ.ร.บ.การพัฒนาที่ดิน และงานจากกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือที่ได้รับ
      มอบหมาย

 
footleft footright