executiveshomeWebboardAuctionContactFAQsitemap
     
 
     
  คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน (IPA)  
     
  สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา  สำนักงานพัฒนาาที่ดินเขต 1  
     
  กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
     
     
  - คำรับรองการปฎิบัติราชการระดับหน่วยงาน (IPA) ประจำปีงบประมาณ 2558  
     
  - คำรับรองการปฎิบัติราชการระดับหน่วยงาน (IPA) ประจำปีงบประมาณ 2559  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
footleft footright