executiveshomeWebboardAuctionContactFAQsitemap
     
 
                                                                 ประวัติสถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา


          สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง สังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ กรมพัฒนา
ที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดิมสถานีฯ อยู่ในความรับผิดชอบของสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี จนกระทั่งปีงบประมาณ
๒๕๔๖ จึงแยกออกมาจัดตั้งสถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา โดยเริ่มแรกได้เช่าอาคารพาณิชย์ ๔ ชั้น ๒ คูหา เลขที่
๑๐๐/๑๖-๑๗ สี่แยกวรเชษฐ์ ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นที่ทำการชั่วคราว ต่อมา นายสุรเดช
เตียวตระกูล (ขณะนั้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา) ได้ประสานงานเพื่อความอนุเคราะห์ที่
ราชพัสดุจากโครงการชลประทานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อก่อสร้างเป็นเป็นสำนักงานถาวร ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์
ที่ดิน เนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๓ งาน ๕๗ ตารางวา
          
          สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ การก่อสร้างอาคารได้แล้วเสร็จ
เมื่อ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ จากนั้นได้ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภคพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์โดย
รอบและ ได้ทำพิธีเปิดอาคารใหม่ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๐ เพื่อเป็นที่ทำการจนถึงปัจจุบัน
       

                                                 ดู สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า 

 

 
 
footleft footright