executiveshomeWebboardAuctionContactFAQsitemap
     
 

 

ข้อมูลติดต่อข้าราชการ สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา

(Land Development Station, Phra Nakhon Si Ayutthaya)

92/2 หมู่ 2 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

Contact Webmaster E-mail : aya01@ldd.go.th

รายนาม

ตำแหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์

ที่ทำงาน

โทรสาร

โทรศัพท์

นายพิษณุ ทรัพย์สุทธิ 

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวอุดมลักษณ์ แก้วจีน

ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน

นางสาวรัตติยา โตจีน

 

น.ส.พิมลพรรณ ไทยนันทน์

 

น.ส.ภทรชนก   ปัทมะนาวิน

 

นายอธิโรจน์    หัตถ์สุวรรณกุล

 

 

ผู้อำนวยการสถานี

 


เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 


นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ


นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

 

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

 

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

 

 

035-930659035-930659

 

 

 

035-930660035-930660 

--  

 

 

 

 

 

 
footleft footright