executiveshomeWebboardAuctionContactFAQsitemap
     
 
     
การจัดการความรู้ (KM : Knowladge Management)
     
  - คู่มือการใช้ปุ๋ยพืชสดปรับปรุงบำรุงดิน  
     
  - คู่มือการจัดการดินเพื่อปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในระบบเกษตรอินทรีย์  
     
  - ดินมีปัญหาของประเทศไทย  
     
  - รายงานการจัดการทรัพยากรดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุ่มชุดดิน เล่มที่ 1 ดินบนพื้นที่ราบต่ำ
     
  - รายงานผลการวิจัยเรื่องการจัดการดินที่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในกลุ่มชุดดินที่ 17 (ดินเรณู)
     
  - รายงานผลการวิจัยเรื่องการศึกษาพืชปุ๋ยสดเพื่อการปรับปรุงบำรุงดินในชุดดินบ้านทอน
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
footleft footright