executiveshomeWebboardAuctionContactFAQsitemap
     
 

 

รายชื่อผู้บริหาร สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง วาระ
1    นายพิชัย           หนูปลอด   หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2546 - พ.ศ.2547
2    นายฤทธิรงค์     วงศ์พุฒ   หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2547 - พ.ศ.2548
3    นายสุรเดช         เตียวตระกูล   หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2548 - พ.ศ.2550
4    นายไกรสร         บัวศรี   หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2550 - พ.ศ.2550
5    นายศรีสมศักดิ์   ญาณวารี   หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2550 - พ.ศ.2551
6    นายประชา         ตามสมัคร   ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2551 - พ.ศ.2553
7    นายวันชัย          วงษา   ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2553 - พ.ศ.2554
8    นายไลซันต์       ตั้งภูมิ   ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา    พ.ศ.2554 -  พ.ศ.2559
9    นายพิษณุ          ทรัพยสุทธิ์   ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา    พ.ศ.2559 -  พ.ศ.2563
9    นายศักดา         จันทร์แก้ว   ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา    พ.ศ.2563 -  ปัจจุบัน

 

 

 
footleft footright