site map


เมนูด้านซ้าย

หน้าหลัก
ประวัติสถานีที่ตั้งสถานี
ที่ตั้งสถานี
พันธกิจ
บุคลากร

ข้อมูลดินนครนายก

ทรัพยากรดินนครนายก
ดินปัญหานครนายก
กลุ่มชุดดินนครนายก
แผนที่กลุ่มชุดดินนครนายก
แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินนครนายก

ไอคอนโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ไอคอนแผนที่การจัดการดินนครนายก (gis)
ไอคอนมหัศจรรย์ พด.
ไอคอนบริการประชาชน
ไอคอนรวมเว็บหน่วยงานภายในกรม
ไอคอนแบ่งปันความสุข สพด.นครนายก facebook
ไอคอนเว็บไซต์จังหวัดนครนายก
ไอคอนท่องเที่ยวนครนายก
ไอคอน google
ไอคอนรับรองมาตรฐานสินค้า
ไอคอนติดต่อสอบถาม
ไอคอนข่าวประชาสัมพันธ์
ไอคอนกรมอุตุนิยมวิทยา
ไอคอน ldd net live
ไอคอนขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจเว็บไซต

เมนูด้านขวา

ข่าวกิจกรรม สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก
ไอคอนเขตความเหมาะสมสำหรัพืชเศรษฐกิจจังหวัดนครนายก
เนื้อที่ความเหมาะสมสำหรับปลูกข้าว
แผนที่ความเหมาะสมสำหรับพืชเศรษฐกิจจังหวัดนครนายก (gis)
สรุปความเหมาะสมสำหรับปลูกข้าว

ข้อมูลวิชาการ

การวางแผนการใช้ที่ดิน
การอนุรักษ์ดินและน้ำ
การจัดการทรพัยากรณ์ดิน
การปรับปรุงบำรุงดิน
เทคโนโลยีชีวภาพ
ข้อมูลหญ้าแฝก
การสำรวจดิน
การป้องกันภัยและความเสี่ยง
สารสนเทศภูมิศาสตร์
ภูมิปัญญาหมอดิน


แผ่นพับเอกสารถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน

การขยายเชื้อจุลินทรีย์
การผลิตปุ๋ยหมักจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.1
การผลิตน้ำหมักชีวภาพจากสารเร่ง ซุปเปอร์ พด.2
การผลิตสารบำบัดน้ำเสีย จากสารเร่ง พด.6
การผลิตสารไล่แมลงจากสารเร่งวุปเปอร์ พด.7
เทคนิคการเพิ่มคุณภาพน้ำหมักชีวภาพ
การใช้พืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน
ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
การไถกลบตอซัง เพิ่มอินทรีย์วัตถุและจุลินทรีย์ดิน
การปลูกปอเทืองเพื่ผลิตเล็ดพันธ์พืชปุ๋ยสด
การผลิตปุ๋ยพืชสดด้วยโสน

มุมหมอดินอาสา

KM  องค์ความรู้หมอดินจังหวัดนครนายก

ทำเนียบหมอดินอาสาอำเภอเมืองนครนายก

ทำเนียบหมอดินอาสาอำเภอบ้านนา

ทำเนียบหมอดินอาสาอำเภอองครักษ์

ทำเนียบหมอดินอาสาอำเภอปากพลี

มุมหน่วยพัฒนาที่ดิน

หน่วยพัฒนาที่ดินอำเภอเมืองนครนายก

หน่วยพัฒนาที่ดินอาสาอำเภอบ้านนา

หน่วยพัฒนาที่ดินอาสาอำเภอองครักษ์

หน่วยพัฒนาที่ดินอาสาอำเภอปากพลี

 

ไอคอนองค์ความรู้ประชาชนอาเซียน
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ไอคอนหมอดินนครนายก ไสว ศรียา
รายการ   Tonight Show    ลุงไสว ศรียา เกษตรเกินนักคิด 1
รายการ   Tonight Show    ลุงไสว ศรียา เกษตรเกินนักคิด 2
รายการ   Tonight Show    ลุงไสว ศรียา เกษตรเกินนักคิด 3
รายการ   Tonight Show    ลุงไสว ศรียา เกษตรเกินนักคิด 4