site map


เมนูด้านซ้าย

หน้าหลัก
ประวัติสถานีที่ตั้งสถานี
ที่ตั้งสถานี
พันธกิจ
บุคลากร

ข้อมูลดินนครนายก

ทรัพยากรดินนครนายก
ดินปัญหานครนายก
กลุ่มชุดดินนครนายก
แผนที่กลุ่มชุดดินนครนายก
แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินนครนายก

ไอคอนโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ไอคอนแผนที่การจัดการดินนครนายก (gis)
ไอคอนมหัศจรรย์ พด.
ไอคอนบริการประชาชน
ไอคอนรวมเว็บหน่วยงานภายในกรม
ไอคอนแบ่งปันความสุข สพด.นครนายก facebook
ไอคอนเว็บไซต์จังหวัดนครนายก
ไอคอนท่องเที่ยวนครนายก
ไอคอน google
ไอคอนรับรองมาตรฐานสินค้า
ไอคอนติดต่อสอบถาม
ไอคอนข่าวประชาสัมพันธ์
ไอคอนกรมอุตุนิยมวิทยา
ไอคอน ldd net live
ไอคอนขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจเว็บไซต

เมนูด้านขวา

Link

aprication กรมัฒนาที่ดิน
บัตรดินดี
การรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม
บริการตรวจสอบดินเพื่อเกษตรกร
หมอดินอาสากรมพัฒนาที่ดิน
ข้อมูลสารสนเทศ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมพัฒนาที่ดิน
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Ita) กรมพัฒนาที่ดิน
AI CHATBOT
ระบบติดตามงาน ๑ ตำบล ๑ กลุ่มทฤษฎีใหม่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ศูนย์ข่าวสารของราชการ กรมพัฒนาที่ดิน
ระบบบัญชี กรมพัฒนาที่ดิน
คู่มือสำหรับประชาชน
การจัดการดิน จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ


ไอคอนเขตความเหมาะสมสำหรัพืชเศรษฐกิจจังหวัดนครนายก
เนื้อที่ความเหมาะสมสำหรับปลูกข้าว
แผนที่ความเหมาะสมสำหรับพืชเศรษฐกิจจังหวัดนครนายก (gis)
สรุปความเหมาะสมสำหรับปลูกข้าว

ข้อมูลวิชาการ

แผนการใช้ที่ดินระดับตำบล จ.นครนาย
ถังความรู้การจัดการดิน
ถังความรู้วิเคราะห์ดิน
ถังความรู้ "การอนุรักษ์ดินและน้ำ/หญ้าแฝก"
ถังความรู้ "ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด."
ถังความรู้ "วางแผนการใช้ที่ดิน"
ถังความรู้ "แผนที่ทางการเกษตร"
ถังความรู้ "เรื่องอื่น ๆ"
ถังความรู้ "การถอดบทเรียนจากหมอดินอาสา"


แผ่นพับเอกสารถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน

การขยายเชื้อจุลินทรีย์
การผลิตปุ๋ยหมักจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.1
การผลิตน้ำหมักชีวภาพจากสารเร่ง ซุปเปอร์ พด.2
การผลิตสารบำบัดน้ำเสีย จากสารเร่ง พด.6
การผลิตสารไล่แมลงจากสารเร่งวุปเปอร์ พด.7
เทคนิคการเพิ่มคุณภาพน้ำหมักชีวภาพ
การใช้พืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน
ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
การไถกลบตอซัง เพิ่มอินทรีย์วัตถุและจุลินทรีย์ดิน
การปลูกปอเทืองเพื่ผลิตเล็ดพันธ์พืชปุ๋ยสด
การผลิตปุ๋ยพืชสดด้วยโสน

มุมหมอดินอาสา

KM  องค์ความรู้หมอดินจังหวัดนครนายก

ทำเนียบหมอดินอาสาอำเภอเมืองนครนายก

ทำเนียบหมอดินอาสาอำเภอบ้านนา

ทำเนียบหมอดินอาสาอำเภอองครักษ์

ทำเนียบหมอดินอาสาอำเภอปากพลี

มุมหน่วยพัฒนาที่ดิน

หน่วยพัฒนาที่ดินอำเภอเมืองนครนายก

หน่วยพัฒนาที่ดินอาสาอำเภอบ้านนา

หน่วยพัฒนาที่ดินอาสาอำเภอองครักษ์

หน่วยพัฒนาที่ดินอาสาอำเภอปากพลี

 


ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมปฏิบัติงาน สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก บน facebook
ภาพกิจกรรม โครงการนเกษตรรวมใจอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน