1. มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านปฏิบัติงานพัฒนาที่ดิน     การทำรูปแบบแปลงสาธิต   การฝึกอบรมผู้นำเกษตรกร  อบรมหมอดินอาสา  และส่งเสริมเผยแพร่ด้านพัฒนาที่ดิน


            2.แก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว  ดินเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินในพื้นที่จังหวัดนครนายก โดยแนะนำส่งเสริมให้เกษตรกรใช้วัสดุปรับปรุงดินเปรี้ยว ระบบการปลูกพืชแบบผสมผสานเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ  การปรับปรุงบำรุงดิน  โดยใช้พืชตระกูลถั่วและอื่นๆ

 

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก     มีพื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดนครนายก มีหน้าที่ปฏิบัติการในด้านการพัฒนาที่ดิน

การสาธิต  การฝึกอบรมผู้นำเกษตรกรและการเผยแพร่กิจกรรมของงานพัฒนาที่ดินในเขตที่รับผิดชอบพร้อมทั้งควบ

คุมการปฏิบัติงานของหน่วยพัฒนาที่ดินในระดับอำเภอ  จำนวน  4  หน่วยพัฒนาที่ดิน

งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของสถานีฯ     ด้านงานสารบรรณ     การเงิน    การบัญชี  พัสดุ 

และการประสานงานกับสำนักงานพัฒนาที่ดินเขตและหน่วยราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง

หน่วยพัฒนาที่ดิน  มีหน้าที่เป็นหน่วยปฏิบัติการในด้านการพัฒนาที่ดิน  การสาธิต 

 การฝึกอบรมผู้นำเกษตรกรและเผยแพร่กิจกรรมของงานพัฒนาที่ดินในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย พัฒนาที่ดิน นั้นๆ