พัฒนาที่ดินสุพรรณ ฝึกอบรมหมอดินน้อย ปี2559

   

      วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559 สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี จัดการฝึกอบรม“โครงการหมอดินน้อย ปี 2559” เพื่อ สนับสนุนโครงการเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนและยุวหมอดิน ของกรมพัฒนาที่ดิน ณ อาคารฝึกอบรม และพื้นแปลงสาธิต สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี โดยนายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดฯ นอกจากทีมงานวิทยากร ของสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี แล้ว ยังได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชาลี นาวานุเคราะห์ คณะวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล น.ส.สุมาลี กลางสุข และคณะวิทยากร จากกองวิจัยและพัฒนาการจัดการดิน กรมพัฒนาที่ดิน มาร่วมให้ความรู้และฝึกอบรมด้วย เพื่อให้นักเรียน ได้นำความรู้ด้านการเกษตร การพัฒนาที่ดิน ที่เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ ไปประยุกต์ใช้ และถ่ายทอดไปยังผู้ปกครอง เพื่อน พี่ น้อง และญาติ ในชุมชน รวมทั้งคาดหวังให้นักเรียน (หมอดินน้อย) ให้มีการพัฒนาภาวะผู้นำ ดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดีของสังคม และขับเคลื่อนงานเกษตรอินทรีย์ของโรงเรียน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ และแนวคิดการศึกษา เชิงวิทยาศาสตร์ เกิดความเชื่อมโยง/ร่วมมือกันระหว่างนักเรียน ครู หมอดินอาสา นักวิจัย จากสถาบันต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ในท้องถิ่นของตน ปีงบประมาณ 2559 สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงาน ฝึกอบรมหมอดินน้อย (โรงเรียนใหม่) จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านบัวขาว ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง โรงเรียนบ้านหนองกุฏิ ต.พลับพลาชัย อ.อู่ทอง โรงเรียนบ้านทัพหลวง ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ้าไซ โรงเรียนบ้านทับกระดาษ ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง และ โรงเรียนวัดแก้ว ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี มีคณะครู นักเรียน เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น 85 คน แบ่งเป็นครูเกษตร 5 คน (สมทบอีก 5 คน) นักเรียน 75 คน มีวิทยากรจาก สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน และจากคณะวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล รวมจำนวน 100 คน

ดาวน์โหลดเอกสาร
    • หลักการโครงการหมอดินน้อย
    • คำกล่าวและกำหนดการ หมอดินน้อย
    • ความทรงจำ หมอดินน้อย 2559