พัฒนาที่ดิน ร่วมกับ หน่วยงานในจังหวัดสุพรรณบุรี
ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ในหลวง ครองราชย์ 70 ปี และ 84 พรรษา มหาราชินี

      วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ร่วมกับ ส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เทศบาลตำบลกระจัน เทศบาลตำบลเจดีย์ พี่น้องชาวอำเภออู่ทอง และอำเภอเมือง ร่วมจัดงาน โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา มหาราชินี ณ ประตูน้ำ แก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน ต.กระจัน ต.เจดีย์ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
           โดย ว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด มีนายธีรชัย ทศรฐ นายอำเภออู่ทอง กล่าวต้อนรับ บรรยายสรุปสภาพพื้นที่ นายวันชัย วงษา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี กล่าวรายงาน/วัตถุประสงค์ในการจัดงาน มีส่วนราชการมาออกร้าน นิทรรศการ บริการต่างๆ มากมาย เช่น พัฒนาที่ดิน แจกจ่ายน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมัก และผลิตภัณฑ์ ( พด.ต่างๆ ) เอกสารเกี่ยวกับการปลูก และ ใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก การผลิตและใช้เทคโนโลยีชีวภาพ รับบริการ จากหน่วยวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่ สนง.พัฒนาที่ดินเขต 1 จ.ปทุมธานี ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช ศูนย์วิจัยข้าว เครือข่ายคนรักษ์แฝก รับกล้าพันธุ์พืชผัก จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร จ.สุพรรณบุรี รับเมล็ดพันธุ์ผัก จาก อุทธยานผักพื้นบ้านบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ จ.สุพรรณบุรี รับบริการตรวจสุขภาพ จาก รพสต.กระจัน เจดีย์ หนองชะโด และโรงพยาบาลอู่ทอง สนง.ประมง จ.สุพรรณบุรี ร่วมปล่อยปลา(ยี่สก) เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ 200,000 ตัว สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ และป่าไม้จังหวัดสุพรรณบุรี สนับสนุนกล้าไม้ ได้แก่ พยุง มะฮอกกานี หว้า และประดู่ป่า เพื่อปลูกเฉลิมพระเกียรติ 370 ต้น ชมนิทรรศการ รับฟังการบรรยาย สาธิต เรียนรู้ ตอบข้อซักถาม จากวิทยากรฯ ฟังเพลงเพราะๆ จากนักร้องในสังกัด สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี (นายองอาจ นักฟ้อน) พร้อมอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม (ฟรีตลอดงาน) มีผู้ร่วมงานประมาณ 700 คน
      ๑.กำหนดการ คำกล่าวในพิธีเปิดฯ
      ๒.รายชื่อหัวหน้าส่วน สื่อมวลชนและผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน
      ๓.ความรู้เกี่ยวกับหญ้าแฝก
      ๔.รีวิวประกอบเพลง ตามรอยพ่อฯ

 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     

 

 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
EditRegion3