โครงการขุดสระเก็บน้ำ บ้านหนองนกเค้า ที่เดิมบางนางบวช

          

        วันที่ 14 มีนาคม 2559 คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง โครงการแหล่งน้ำขนาดเล็ก งานก่อสร้างงานขุดสระเก็บน้ำ บ้านหนองนกเค้า หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ตามสัญญาเลขที่ 2 /๒๕๕9 แบบเลขที่ ๐7155 น. ซึ่งเป็นโครงการขุดดินด้วยเครื่องจักร(พร้อมขนย้าย) ปริมาณ 14,804 ลบ.เมตร ขุดเปิดหน้าดิน ปริมาณ 1,490 ลบ.เมตร งานดินถมบดอัด 85 % (จากดินขุด) ปริมาณ 4034 ลบ.เมตร งานหินคลุกบดอัด ปริมาณ 138 ลบ.เมตร พร้อมงานประกอบอาคาร ได้แก่ อาคารน้ำเข้า-ออก, บันได คสล., ป้ายโครงการ. และป้ายชี้บอกทาง อีกอย่างละ 1 แห่ง เพื่อกักเก็บน้ำและใช้ประโยชน์ ให้แก่เกษตรกรและชุมชน บ้านหนองนกเค้า และพื้นที่ข้างเคียง โดยมี นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง นายวันชัย วงษา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี เป็นผู้ว่าจ้างและกรรมการตรวจรับฯ นายนภดล ต๊ะมา วิศวกรโยธา ศวพ. เป็นกรรมการตรวจรับฯ มีนายชูสิทธิ์ จังรัสสะ นายช่างโยธาอาวุโส เป็นช่างควบคุมการก่อสร้าง

# ประกาศสอบราคา ขุดสระน้ำบ้านหนองนกเค้า