สุพรรณ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร


          

       ตั้งแต่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ได้ร่วมกับ ส่วนราชการกระทรวงเกษตรฯ จังหวัดสุพรรณบุรี จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศูนย์ 882 ) อำเภอละ 1 จุด เพื่อหวังให้เกษตรกร สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการผลิตสินค้าเกษตร ที่มีต้นทุนการผลิตลดลง ผลผลิตมีปริมาณและคุณภาพมากยิ่งขึ้น เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และสามารถพึ่งพาตนเองได้
ปัจจุบันเกษตรกรต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ อาทิ ต้นทุนการผลิตสูง พื้นที่เพาะปลูกขาดความอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งการแพร่ระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช ทำให้ผลผลิตที่ได้รับมีปริมาณน้อย คุณภาพต่ำ เกษตรกรส่วนใหญ่ ประสบกับภาวะขาดทุน มีปัญหาหนี้สินและไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ จากสถานการณ์ดังกล่าว จึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องเร่งหาหนทางให้ความฯ โดยเฉพาะเรื่องการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มปริมาณและพัฒนาคุณภาพของผลผลิตการเกษตร ให้มีศูนย์ฯ แหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิต และเทคโนโลยีการเกษตรให้แก่เกษตรกร สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพปัญหา อย่างมีประสิทธิภาพ และปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้นแบบและมีความพร้อมในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ
โดยคัดเลือกจากพื้นที่นำร่อง ที่มีการส่งเสริมการเกษตรตามรูปแบบ MRCF คือ เป็นพื้นที่ที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ คน สินค้า และข้อมูลศักยภาพการผลิต (Zoning) และกำหนดประเด็นส่งเสริมเน้นหนัก หรือประเด็นการพัฒนา ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ จากนั้นจึงคัดเลือกศูนย์เรียนรู้ฯ ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในพื้นที่ดังกล่าว ส่วนองค์ประกอบของศูนย์เรียนรู้ฯ จะประกอบด้วย 1) เกษตรกรต้นแบบ 2) แปลงเรียนรู้ของเกษตรกรต้นแบบ 3) หลักสูตรการเรียนรู้ และ 4) ฐานการเรียนรู้
ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรี มีการจัดตั้งและดำเนินการแล้ว ทั้ง 10 ศูนย์ เกษตรกรเข้ามาเรียนรู้ฯ จำนวน 2,500 ราย โดยแบ่งการฝึกอบรม ออกเป็น ศูนย์และ 50 คน/รุ่น ๆ ละ 3 สัปดาห์ (15 วัน) เริ่มอบรม 8 กุมภาพันธ์ สิ้นสุด 27 พฤษภาคม 2559 จังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบด้วย ศูนย์ฯข้าว 9 ศูนย์ และ อ้อย 1 ศูนย์
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. ที่ตั้ง/ข้อมูลศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพฯ
2. คู่มือ ประกอบบรรยาย ถอดรหัสข้อมูลดิน
3. แผนที่โซนนิ่ง พืชเศรษฐกิจ 4 ชนิดของ จ.สุพรรณบุรี ได้แก่
       @ แผนที่ปลูกข้าว (นาปรัง) ของจังหวัดสุพรรณบุรี
       @ แผนที่โซนนิ่งข้าวนาปรังจังหวัดสุพรรณบุรี
       @ แผนที่โซนนิ่งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ฤดูแล้ง(หลังนา)จังหวัดสุพรรณบุรี
       @ แผนที่โซนนิ่งถั่วเหลือง ฤดูแล้ง(หลังนา) จังหวัดสุพรรณบุรี