เทศบาลเขาพระ รับรางวัลแฝกทองคำประเภทการปลูกและส่งเสริมการปลูกปี 2555