หมอดินหอม  บัวปรอทรับรางวัลแฝกทองคำประเภทการปลูกและส่งเสริมการปลูกปี 2556-2557