รางวัลเกษตรกรดีเด่นฯ และหมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2565


    @ ประวัติโดยสังเขป ของหมอดินสุกรรณ์ สังข์วรรณะ