พยอม พุ่มมะปรางรับรางวัลแฝกทองคำประเภทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก ปี2552