1.UN ถวายสดุดี “ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของโลก” 28 ตุลาคม 2559 ทรท
   2.จังหวัดสุพรรณบุรี รณรงค์ปลูกปอเทือง ขับเคลื่อนงาน"วันดินโลก"
   3.ความเป็นมา " วันดินโลก "
   4.วันดินโลก(World Soil Day) 5 ธันวาคม
   5.ความรู้เกี่ยวกับปอเทือง
   6.การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกในด้านเกษตกรรม-วิศวกรรม