1) เอกสารข้อมูลการสมัคร โครงการพัฒนาการใช้หญ้าแฝกฯ ครั้งที่ 11
2) การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกด้าน ชีวะ-วิศวกรรมฯ
3) ศาสตร์พระราชา เกี่ยวกับการใช้หญ้าแฝก