(1) เอกสารข้อมูลการสมัคร โครงการพัฒนาการใช้หญ้าแฝกฯ ครั้งที่ 11
(2) การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกด้าน ชีวะ-วิศวกรรมฯ
(3) ศาสตร์พระราชา เกี่ยวกับการใช้หญ้าแฝก