กรมพัฒนาที่ดินจัดฝึกอบรม หลักสูตร"การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน"

โครงการฝึกทักษะอาชีพแก่เกษตรกรฯ "ไทยนิยมยั่งยืน" ที่จังหวัดสุพรรณบุรี


     วันที่ 20-22 มิถุนายน 2561 ณ สถานีพัฒนาที่ดินสุดพรรณบุรีร่วมกับ สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา และหน่วยงานในสังกัด สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หลักสูตร “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน” ประจำปีงบประมาณ 2561โดยได้รับเกียรติจาก ท่านประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิด มีนายวันชัย วงษา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี กล่าวรายงาน/วัตถุประสงค์การจัดฝึกอบรมฯ ได้รับเกียรติจาก นายสมภพ เรืองจันทร์ ผอ.สนง.ธกส.จ.สุพรรณบุรี นางมัทธนา ชัยมหาวัน ผชช.ด้านการวางระบบการพัฒนาที่ดิน ผอ.สถานีพัฒนาที่ดิน ผอ.กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน ผอ.กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน ผอ.กลุ่มวิเคราะห์ดิน ฯลฯ ในสังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ร่วมในพิธีเปิด และร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้งพรรณไม้ประจำพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10เพื่อเป็นสิริมงคล ที่บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงาน สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี จำนวน 10 ต้น มีสื่อมวลชน จาก ทีวี ช่อง NBT และกลุ่มเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมทำข่าวฯ
    การอบรม.มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ)ซึ่งเป็นโครงการให้ความช่วยเหลือระยะที่ 2 แก่ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560ซึ่งมีการแต่งตั้งคณะทำงานระดับต่างๆ (คนส. คอต. คอจ. และทีมหมอประชารัฐสุขใจ) และมาตรการรองรับ เช่น มาตรการส่งเสริมให้พัฒนาตนเองมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และโครงการรองรับมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้การพัฒนาผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นไปอย่างมีเอกภาพและมีความครบถ้วนทั้ง 4 มิติ ได้แก่ (1) การมีงานทำ (2) การฝึกอบรมอาชีพและการศึกษา (3) การเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ และ (4) การเข้าถึงสิ่งจำเป็นพื้นฐาน
   เพื่อให้เกษตรกรมีการวางแผนการใช้ที่ดินและการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรอย่างเหมาะสมตามสภาพของดิน และสภาพการใช้ประโยชน์ อีกทั้งยังมีความสอดคล้องกับมาตรการโครงการรับรองคุณภาพชีวิตตามมติที่ 2 การฝึกอบรมอาชีพและการศึกษา
   ในการฝึกอบรมฯ วันแรก(20 มิย.61) มีการแนะนำ สร้างการรับรู้ บทบาท/ภารกิจ ของ ธกส.จ.สุพรรณบุรี ต่อเกษตรกรผู้ร่วมโครงการฯ(ผอ.สมภพ เรืองจันทร์, นายเฉลิมศักดิ์ สมจิตต์ สนง.ธกส.จ.สุพรรณบุรี) แผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ LDD Zoning(ดร.ทวีแสงพูลพุฒ ผอ.กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน) การวิเคราะห์ดินและการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน(น.ส.ศิริวรรณ แดงภักดี, น.ส.ขวัญหทัย ปั้นศรี และคณะ.จาก กลุ่มวิเคราะห์ดิน)
   วันที่ 2 (21 มิย.61) การจัดการดินมีปัญหา,การจัดการพืชให้เหมาะสมกับดิน และการจัดการดินด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ(นายพิศาล พูลเกษม น.ส.ฉลวย แสงดาว และคณะ.กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน)
   ช่วงบ่าย ได้แบ่งเกษตรกร ออกเป็น 4 กลุ่ม เพื่อเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง รวม 4 ฐาน) ได้แก่

        - ฐานการวิเคราะห์ดินต้นทางของการใช้ปุ๋ยแบบสั่งตัด(วิทยากรจาก กลุ่มวิเคราะห์ดิน สพข.1)
        - ฐานน้ำหมักชีวภาพ พด.2, พด.6 และพด.7 (วิทยากรจาก สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา)
        - ฐานปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 หัวเชื้อป้องกันโรครากเน่าฯ พด.3 (สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี)
        - ฐานหญ้าแฝก พืชมหัศจรรย์(วิทยากรจาก สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี นำโดย ผอ.วัชระ สิงห์โตทอง)
   วันสุดท้าย (22 มิย.61)การเข้าถึงสารสนเทศและการใช้ประโยชน์ Application ของกรมพัฒนาที่ดิน (นายเกรียงศักดิ์คำเลิศสพด.สุพรรณบุรี) การประยุกต์ใช้ที่ดินตามศาสตร์พระราชา (ผอ.วันชัย วงษาสพด.สุพรรณบุรี)มีการสรุปบทเรียน ตอบแบบสอบถาม และตอบข้อซักถาม
   โดยมีเกษตรกรผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีความสมัครใจเข้าร่วมฝึกอบรมตามโครงการฯ จำนวน 98 ราย ประกอบด้วย เกษตรกรจากจังหวัดสุพรรณบุรี 56 ราย จังหวัดปทุมธานี 19 ราย และ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 23 ราย
  ช่วงท้ายการฝึกอบรม นายพิษณุทรัพสุทธิ ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยากล่าวรายงานในพิธีปิดการฝึกอบรม และร่วมมอบใบประกาศนียบัตร โดยมี นายวันชัย วงษาผอ.สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรีกล่าวแสดงความยินดี ให้โอวาทและเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร
    • กำหนดการฝึกอบรมฯ“การถ่ายทอดเทคโนโลยี.”เพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรฯ
    •พิธีเปิดการฝึกอบรม“การถ่ายทอดเทคโนโลยี.”เพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรฯ ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน” ที่ จ.สุพรรณบุรี
    • คู่มือประกอบการฝึกอบรม “การถ่ายทอดเทคโนโลยี.”โครงการเพิ่มทักษะอาชีพฯ
    •  “การถ่ายทอดเทคโนโลยี.”เพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรฯ ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน” ที่จ. สุพรรณบุรี
    • ต้นรวงผึ้ง พรรณไม้ประจำพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร เทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10