สุพรรณบุรีรณรงค์ไถกลบตอซังและพืชปุ๋ยสด เพื่อปรับปรุงดิน
“เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯพระชนมายุ 63 พรรษา”

     
       ศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ร่วมกับ ส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ตำบลสนามคลี และพื้นที่ข้างเคียง ร่วมจัดงาน “รณรงค์ไถกลบตอซังและพืชปุ๋ยสด เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา” โดยท่านนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีเปิด มีนายวันชัย วงษา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี กล่าวรายงาน/วัตถุประสงค์การจัดงานฯ
      ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ซึ่งพระองค์ ทรงตามรอยพระบาท องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช พระบรมนาตบพิตร ทรงใส่พระทัยด้านการพัฒนาการเกษตร การพัฒนาที่ดิน การปรับปรุงบำรุงดิน ที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหา ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันเป็นการลดต้นทุนการผลิต ได้อาหารที่ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
      การรณรงค์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันเฉลิมพระเกียรติ ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จะทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา โดย ร่วมกับ ส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รณรงค์ให้งดเผาตอซัง คือ เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวไปแล้ว จะเหลือเศษพืช ตอซัง ฟางข้าวจำนวนมาก เฉลี่ยไร่ละไม่ต่ำกว่า 1 ตัน หากเผาทิ้งก็จะเป็นการเผาปุ๋ย เผาเงิน เผาสิ่งที่มีประโยชน์ทิ้งไป กรมพัฒนาที่ดินได้รณรงค์ส่งเสริมให้เกษตรกร ให้ใช้น้ำหมักชีวภาพ พด.2 หมักตอซังฟางข้าว 7-15 วัน แล้วไถกลบ หรือการปลูกพืชปุ๋ยสด(ปอเทือง) แล้วไถกลบเมืออายุประมาณ 50 วัน หรือออกดอกประมาณ 50 % เป็นการปรับปรุงบำรุงดิน เป็นการคืนความอุดมสมบูรณ์ และความเหมาะสมในการปลูกพืชให้กับดิน เป็นกิจกรรมที่เกษตรกรสามารถปฏิบัติได้อย่างกว้างขวาง เพราะไม่มีขั้นตอนยุ่งยาก ไม่ต้องซื้อหา หรือเคลื่อนย้ายมาจากที่อื่น เป็นการปรับปรุงบำรุงดินที่มีประสิทธิภาพ คุ่มค่า และยั่งยืน โดยดำเนินการ ณ แปลงนาสาธิตหมู่ที่ 3 บ้านหนองขาม ต.สนามคลี อ.เมือง โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน หมอดินอาสา เกษตรกร และประชาชน ชาวตำบลสนามคลีและตำบลใกล้เคียง มาร่วมงานประมาณ 350 คน โดยมีสื่อมวลชน (จาก ทีวี ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 8 ช่อง NBT และ สวท.สุพรรณบุรี ) ร่วมทำข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ
      นอกจากนี้ หน่วยพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี นำโดย นายชัยวัฒน์ วงษ์ไร น.ส.ไพริน เพ็งสุข และ คณะ ได้ออกหน่วยบริการคลินิกดินเคลื่อนที่ รับวิเคราะห์ตัวอย่างดิน พร้อมคำแนะนำการจัดการดิน ปุ๋ย และพืช บริการน้ำหมักชีวภาพพร้อมใช้ และผลิตภัณฑ์( สารเร่ง พด.ต่างๆ ) ของกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมเอกสารการผลิตและใช้ประโยชน์. มีเจ้าหน้าที่/วิทยากร จากสถานีพัฒนาที่ดิน สำนักงานเกษตรฯ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าว ให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงบำรุงดินด้วยพืชปุ๋ยสด การไถกลบตอซังพืช การปลูกข้าว การพัฒนาที่ดิน และการพัฒนาการเกษตร รูปแบบต่างๆ
จากนั้นได้ ผวจ.สุพรรณบุรีและคณะ ได้เยี่ยมชมโรงสีชุมชนบ้านหนองขาม ที่บริหารงานโดย กำนันสุเมศ ฉิมเพ็ชร และคณะ. ที่แปรรูปข้าวปลอดภัยจากสารเคมี เพื่อจำหน่ายแก่ผู้บริโภค เป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรในชุมชนฯ

แนบไฟล์
1) คำกล่าวฯ และกำหนดการ
2) ความรู้เกี่ยวกับการไถกลบตอซังพืช หลังการเก็บเกี่ยว
3) ความรู้เกี่ยวกับพืชปอเทือง
4) วิดีโอช่อง 3 ตระเวนข่าว
5) วิดีโอข่าวประชาสัมพันธ์ สี่แยกข่าว สวท.สุพรรณบุรี