<1> สภากาแฟ ที่พัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี
<2> แนะนำหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร จ.สุพรรณบุรี
<3> แนะนำสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี (VTR)
<4> เข้าถึงความรู้ และการบริการ ได้ที่พัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี
<5> การจัดการ ดิน ปุ๋ย พืช เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน