01 ศาสตร์พระราชา จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที
02 การจัดการดิน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
03 คลิปเปิดโครงการ “สานต่อที่พ่อทำ” ขยายผลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่(1ไร่แก้จน)(รายการ 5 เช้าเม้าท์ใหญ่ ช่องห้า)