หมายเหตุ
  1. กระทรวงเกษตรฯ จัดงาน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 64 ปี”
  2. โครงการฝนหลวง
  3. การทำฝนเทียม
  4. กระทรวงเกษตรฯ ถวายสัการะ ร.9 วันพระบิดาแห่งฝนหลวง